Zintegrowany system wodno-kanalizacyjny w Gminie Kock

26 maja 2013

Gmina Kock w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VI Środowisko i czysta energia
Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa
Realizuje projekt pn. Zintegrowany system wodno-kanalizacyjny w Gminie Kock.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej w Annówce i w Kocku, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kocku, modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku, modernizacja stacji uzdatniania wody w Kocku i w Talczynie.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-106/09-00-0456 z dnia 30 listopada 2010 roku.

Całkowita wartość projektu: 5 122 855,03 zł
Dofinansowanie 75 % wydatków kwalifikowanych 3 214 216,82 zł

Planowany termin zakończenia rzeczowego projektu: 30.04.2013 rok.

program regionalny