Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

2 lutego 2018

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej – Urząd Miejski, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Szkoła Podstawowa w Kocku oraz zespół szkół w Poizdowie. Cel ten będzie mierzony poprzez wskaźnik dotyczący redukcji zapotrzebowania na

energię pierwotną, który osiąga wartość na poziomie powyżej 60%. Realizacja celów projektu wpłynie także na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców gminy. Interesariusze główni to: Gmina Kock, która jest inwestorem oraz Urząd Miejski w Kocku, który będzie sprawował funkcję operatora w okresie trwałości projektu oraz mieszkańcy gminy. Do grupy interesariuszy drugorzędnych zaliczono społeczność lokalną Gminy Kock. Cel główny projektu będzie realizowany przez cele szczegółowe, tj. wzrost wykorzystania energii odnawialnej, ograniczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, usprawnienie funkcjonowania kotłowni i ograniczenie strat związanych z produkcją ciepła w budynku, a ich skuteczność będzie mierzona jako osiągnięcie kluczowych rezultatów projektu, do których zaliczamy: 1) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – 0,010 MW , 2) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 2 335,91 GJ/rok, 3) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 397,81 MWh/rok, 4) Produkcja energii elektrycznej z nowowybudowanych/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących instalację OZE – 10,00 MWh/rok,

5) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 338,31 t.ró.CO2/r, 6) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 1 087 712 kWh/rok, 7) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1,00 szt. 8) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4,00 szt., 9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 4 691,30 m2. Zadania objęte projektem: opracowanie dokumentacji

projektowej, audytów energetycznych oraz studium wykonalności, roboty budowlane termomodernizacyjne, budowa instalacji fotowoltaicznej, nadzór inwestorski i promocja realizacji projektu.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.05.02.00-06-0048/16-00 z dnia 20.12.2017 roku.

Całkowita wartość projektu:  3 575 067,97 zł

Dofinansowanie 85 % wydatków kwalifikowanych – 1 961 430,30 zł

Termin zakończenia rzeczowego projektu: 30.12.2019 r.