Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Kock

26 maja 2013

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

I. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Bożniewice i Zakalew
Opis: Zakres robót w ramach zamówienia obejmuje :wykonanie sieci wodociągowej w m. Zakalew i Bożniewice o łącznej długości 6876 mb, całość zostanie wykonana z rur PE Ø 160 Dn 150; w celu ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano 15 hydrantów żeliwnych nadziemnych. Woda do prywatnych posesji zostanie doprowadzona poprzez 46 odcinków bocznych sieci wodociągowej o łącznej długości 1557 mb, całość zostanie wykonana z rur PE Ø 40 Dn 32.

II. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kocku
Opis: Zakres robót planowany do wykonania w ramach zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5173 mb, w tym:
– sieć kanalizacji grawitacyjnej:
1) z rur PE Ø200 – 588 mb (wykonana metodą przewiertu sterowanego)
2) z rur PCV Ø200 – 1288 mb
3) z rur PCV Ø160 – 2038 mb
– sieć kanalizacji tłocznej:
1) z rur PE Ø90×5,4 – 899 mb
2) z rur PE Ø50×3,0 – 360 mb
– ilość przepompowni sieciowych – 5 szt.
– ilość przepompowni przydomowych – 4 szt.

III. Dostawa ciągnika komunalnego wraz z przyczepą asenizacyjną

Cel projektu: wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej

Wartość zadania: 4 287 971,40 zł

Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 2 620 313 zł

Okres realizacji: 14.01.2010 – 31.12.2011

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 

prow na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA