Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Granty PPGR

13 lipca 2022

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Do Gminy Kock wpłynęło 59 wniosków, z czego 33 spełniały wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.
Wniosek Gminy Kock został oceniony pozytywnie, w wyniku czego został jej przyznany grant w wysokości 80.781 zł. na zakup laptopów, oprogramowania niezbędnego do pracy zdalnej oraz ubezpieczenia sprzętu dla 33 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbyło się na podstawie Umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie 2021 r.

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”
Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Kock do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Kock sprzętu komputerowego uprawnionym wnioskodawcom.
Sprzęt komputerowy przeznaczony jest na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Kock oświadczenia.
Przekazanie sprzętu jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
• Przekazany sprzęt staje się własnością wnioskodawcy, jednakże wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.
• Wnioskodawca jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Obowiązkiem wnioskodawcy jest składanie w okresach co 6 miesięcy Oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.
• Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić Gminę Kock o okolicznościach mających wpływ na niezachowanie efektów projektu w wymaganym okresie, tj. przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu oraz utrzymania trwałości projektu, np. o zniszczeniu sprzętu, o zmianie miejsca zamieszkania.
• Gmina Kock ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Burmistrza Miasta Kock.
• Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu wartości otrzymanego sprzętu komputerowego w przypadku niedotrzymania wymaganego okresu zachowania efektów projektu tj. przez okres 2 lat od zakończenia projektu, w szczególności w przypadku zbycia, wynajęcia, przekazania do użytku osobom trzecim lub nieokazania na żądanie w celu weryfikacji stanu technicznego oraz właściwego przeznaczenia, w terminie wskazanym przez Burmistrza Miasta Kock.