Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje gminne 2023 r.

12 kwietnia 2024

Wydatki majątkowe Gminy Kock w 2023 r. zostały wykonane na kwotę 8.322.852,41 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

W 2023 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na cztery zadania:

 • przebudowa drogi powiatowej 1252L na odcinku Górka – Lipniak – 81.157,89 zł;
 • zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kocku – 50.000 zł;
 • remont drogi 1501L na odcinku Ruska Wieś – Bożniewice – 100.000 zł;
 • remont drogi 1221L na odcinku Talczyn – Nowiny – 224.570,00 zł.

Łączna kwota udzielonego wsparcia wyniosła 455.727,89 zł.

 

Zadania własne

 

Poniesiono wydatki w kwocie 7.610.486,72 zł na poniższe inwestycje.

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białobrzegi, Białobrzegi Kolonia, Ruska Wieś – wykonanie 3.731.334,50 zł, z tego dofinansowanie środkami z Polskiego Ładu – 3.302.096,50 zł.
 2. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 103146 L zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 1018 w Białobrzegach Kolonii od km 0+000 do km 0+250 oraz od km 0+735 do km 1+125 – wykonanie 690.798,85 zł.

 

 1. Budowa drogi gminnej nr 112628L od km 0+120 do km 1+110 w Kocku – wykonanie 30.500,00 zł – zapłacono za dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 112694L w Talczynie – wykonanie 879.880,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 112625L w Annopolu na odcinku o długości 406 m – wykonanie 424.022,61 zł, z tego dofinansowanie środkami z Polskiego Ładu – 210.111,30 zł. Zadanie zostało zakończone.

 1. Zakup kosiarki bijakowej – wykonanie 33.210,00 zł.
 2. Budowa drogi gminnej nr 112629L od km 0+550 do km 1+397 w Kocku – wykonanie 23.000,00 zł – zapłacono za dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.
 3. Zakup działki nr 116/1 obręb Białobrzegi – wykonanie 29.189,00 zł.
 4. Zakup nieruchomości zabudowanej na działce nr 490, obręb Kock Miasto (były Urząd Pracy) – wykonanie 267.599,40 zł.
 5. Budowa bloku komunalnego przy ul. B. Joselewicza – wykonanie 74.800,00 zł – zapłacono za dokumentację projektową.
 6. Budowa bloku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego – wykonanie 1.054.441,02 zł. Zadanie zostało zakończone, powstało 16 nowych mieszkań, wybudowano parking, zamontowana została instalacja fotowoltaiczna zasilająca oświetlenie w częściach wspólnych w bloku. Zadania dofinansowane było środkami RFIL i z nagrody „Rosnąca odporność”.

 1. Budowa windy przy Urzędzie Miejskim – wykonanie 6.150,00 zł – zapłacono za dokumentację projektową.
 2. Zakup oprogramowania dziedzinowego do Urzędu Miejskiego – wydano 8.733,00 zł na program do środków trwałych. W 2024 r. zadanie będzie kontynuowane (wymiana systemu do obsługi podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami).
 3. Zakup autobusu do przewozu uczniów – wydano 4.920,00 zł na obsługę prawną zadania. Dostawa autobusów przesunięta została na 2024 r.
 4. Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Poizdowie – wydano 137.815,50 zł. Zadanie objęte umową o dofinansowanie środkami z budżetu UE zostało zakończone.

 1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Aktywności Zawodowej – wykonanie 101.815,44 zł. Zadanie zostało zakończone.
 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku wraz z budową infrastruktury komunalnej – wykonanie 46.592,40 zł. Zapłacono za program funkcjonalno – użytkowy. Zadanie było dofinansowane środkami Polskiego Ładu. Planowe zakończenie ma nastąpić w 2024 r.
 3. Budowa PSZOK wraz z zakupem wyposażenia – wykonanie 30.750,00 zł. Zapłacono za dokumentację projektową. Zadanie jest dofinansowane środkami Polskiego Ładu. Ma być realizowane do 2025 r.
 4. Modernizacja budynku OSP w Talczynie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – wykonanie 11.800,00 zł. Zapłacono za montaż klimatyzacji. Na zadanie została podpisana umowa
  o dofinansowanie, która nie będzie realizowana. Obiekt zostanie ponownie zgłoszony do nowego naboru (rewitalizacja), z szerszym zakresem robót budowlanych.
 5. Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Annopolu – wykonanie 15.755,00 zł. Zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego.
 6. Budowa i modernizacja placów zabaw objętych gminnym programem rewitalizacji – wykonanie 7.380,00 zł. Zapłacono za projekt placu zabaw.

Pozostałe wydatki majątkowe

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 256.637,80 zł zostały poniesione na:

 • dotację dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego – 172.754,00zł;
 • dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne – 83.883,80 zł, co stanowi 21 wykonanych i rozliczonych umów.