Radca Prawny

27 maja 2013

Radcą Prawnym jest mgr Mariusz Chabros
Tel: (81) 859 10 04

Radca Prawny podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Zadania Radcy Prawnego

Radca Prawny realizuje następujące zadania szczegółowe:

  • opracowywanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady Miasta i Zarządu oraz aktów Burmistrza,
  • opiniowanie prawne projektów umów i porozumień, w których jedną ze stron są organy miasta,
  • sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych, stanowisk pracy i pracowników urzędu,
  • sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi i sądem administracyjnym,
  • wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikami urzędu stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  • informowanie Burmistrza o uchybieniach w działalności pracowników urzędu w zakresie przestrzegania i stosowania prawa oraz skutkach tych uchybień,
  • prowadzenie doradztwa prawnego w sprawach wynikających z funkcji Burmistrza jako organu założycielskiego i nadzorczego dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Miasta,
  • aktualizowanie przepisów gminnych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy o samorządzie terytorialnym,
  • prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania przepisów proceduralnym i materialnym w urzędzie.