Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Rewitalizacja miasta Kock

22 grudnia 2016

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kock. Zakres projektu obejmuje zadania:
1) Przebudowa rynku w Kocku:
– uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego, wymiana nawierzchni rynku na kostkę brukową betonową gr. 6 i 8 cm oraz kostkę granitową 25 (wydzielenie pasów jezdnych i ciągów pieszych) wraz z przebudową oświetlenia
– wymiana podziemnej infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa o dł.  0,35 km, sieć kanalizacyjna o dł.  0,18 km)
– uporządkowanie terenów zielonych (wymiana części zadrzewienia, modernizacja i remont istniejącej fontanny, uporządkowanie małej architektury )
– przebudowa  napowietrznych przyłączy energetycznych
– przebudowę istniejącej wiaty przystankowej oraz toalety podziemnej,
– remont pomnika św. Heleny

b) Wymiana sieci sanitarnych w obszarze I objętym rewitalizacją:
– wymiana sieci wodociągowej dł.  6,4 km z rur azbestowych i żeliwnych na rury z PE dn 160 metodą bezwykopową z wykorzystaniem trasy starego przewodu
– przebudowa sieci kanalizacyjnej o dł. 0,225 km z rur kamionkowych na PE metodą bezwykopową
c) Roboty budowlane i modernizacja dróg lokalnych oraz chodników w obszarze I objętym rewitalizacją polegające na:
– wymianie nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukowa betonową gr. 6cm i płyty betonowe gr. 5cm
– wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej gr. 4-6 cm na drogach lokalnych o długości 5,31 km
Zadania: Wymiana nawierzchni chodników ul. Kościuszki, Krasickiego, 1-go Maja, Apteczna, remont mini ronda w Kock, drogi gminnej stadion,  ul. Wojska Polskiego,  ciągu pieszego 185KX, nr 103173 ul. Zastodolna, ul. Żydowska, Stadion Dojazd – 038DDK-G, ul Kościuszki 103155L, ul. Radzyńska (Hanki Sawickiej),  ul. Jana Pawła II (Krasickiego), ul. Przechodnia, ul. Stodolna, nr 103171L ul. Warszawska, remont dróg gminnych PCK, L.Osińskiego (Pstrowskiego), 3 Maja  (22 Lipca), ulice  1 Maja, Zaszkolna, Pocztowa, Kościuszki.

d) Remont i adaptacja budynku Przedszkola na działalność Domu Kultury, OPS, KRUS, Centrum Obsługi Inwestora i Ośrodka Informacji Turystycznej:
– termomodernizacja budynku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja kotłowni z opalanej paliwem stałym na gazową, docieplenie ścian i dachu)
– wymiana inst. elektrycznej
– roboty tynkarskie i malarskie wewnątrz budynku
– przystosowanie budynku do wymagań ppoż.
– budowa ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w obrębie działki.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 03/10-UDA-RPLU.03.02.00-06-040/10-00-0575 z dnia 13 lutego 2012 roku.
Całkowita wartość projektu:  12 767 473,96 zł.
Dofinansowanie 75 % wydatków kwalifikowanych – 8 687 126,42 zł.
Termin zakończenia rzeczowego projektu:  30.11.2014 r.

Przed remontem                                                                      Po remoncie

dsc_0318-copy sam_4711-copy

Rynek – pomnik św. Heleny

dsc_0503-copy dsc_0813-copy

Rynek – wiata przystankowa

dsc_0320-copy dsc_0368-copy 

Rynek – pierzeja północna

dsc_0248-copy dsc_0621-copy

Kock – ul. Wojska Polskiego

dsc_0203-copy dsc_0349-copy

Kock – Rondo przy ul. Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej

dsc_0343-copy dsc_0078-copy

ul. Jana Pawła II – dawna Krasickiego

program-regionalny