„Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230”

W ramach operacji będącej przedmiotem wniosku zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 103698L od km 0+000 do km 2+230 o długości 2,23 km i szerokości 4,5 m, wraz z wykonaniem poboczy oraz zjazdów na drogi boczne-dojazdowe. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej. Dzięki inwestycji nastąpi podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock.
Zakres robót planowany do wykonania w ramach zadania na wszystkich odcinkach dróg obejmuje:
- roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
- mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża
- wykonanie korytowania pod poszerzenie drogi
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych
- wykonanie warstwy wyrównującej z masy bitumicznej (zaniżenia i nierówności)
- frezowanie istniejącej nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wyrównawcza i ścieralna)
- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego
- wykonanie przepustów, formowanie i plantowanie rowów
- wykonanie zjazdów z kamienia łamanego oraz mieszanek mineralno-bitumicznych

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie oraz poprawa warunków prowadzenia działalności rolniczej w m. Kock poprzez przebudowę drogi gminnej o długości 2,23 km

Wartość zadania – 948 363,27 zł

Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW – 603 443 zł

Termin zakończenia projektu: 31.07.2017 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

prow-2014-2020-logo-kolor_0                                                    logo_flaga

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com