Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną

14 października 2016

W ramach projektu wykonano hybrydową hydrofitową oczyszczalnię ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną.

Realizator: Gmina Kock

Termin realizacji: 01.07.2015 – 30.11.2015 r.

Koszt: 59 541 zł 

dofinansowanie NFOŚiGW: 36 041 zł

wkład własny gminy: 23 500 zł

Inwestycję zrealizowano na działce, na której wcześniej znajdował się  zbiornik do gromadzenia ścieków z budynków Zespołu Szkół w Poizdowie. Zakres prac obejmował w pierwszej kolejności przygotowanie i adaptację terenu, polegające na usunięciu wszystkich elementów, które mogły by kolidować z obiektami oczyszczalni ścieków przewidzianymi w projekcie (zakrzaczenia, utwardzenie powierzchni itp.). Następnie, zgodnie z planem zagospodarowania wytyczono na działce przebieg przewodów kanalizacyjnych oraz lokalizację poszczególnych elementów oczyszczalni. Prace związane z budową hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków obejmowały m.in. przystosowanie istniejącego zbiornika do funkcji zbiornika wyrównawczego dla ścieków dowożonych oraz dopływających z budynku Zespołu Szkół. Zakres kluczowych dla realizacji projektu prac obejmował wykonanie i przygotowanie wykopów ziemnych, a następnie wykonanie bądź posadowienie i montaż poszczególnych elementów ciągu technologicznego oczyszczania ścieków, w tym:

–      punktu zlewnego ścieków dowożonych,

–      separatora tłuszczu przy budynku szkoły,

–      trzykomorowego osadnika wstępnego,

–      przepompowni z systemem napowietrzania ścieków,

–      złoża gruntowo-roślinnego z podpowierzchniowym pionowym przepływem ścieków o powierzchni 70 m2,

–      złoża gruntowo-roślinnego z podpowierzchniowym poziomym przepływem ścieków o powierzchni 70 m2,

–      P-filtra do usuwania fosforu ze ścieków,

–      stawu infiltracyjnego do odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu,

–      studzienek rewizyjnych i kanalizacji zewnętrznej,

–      przyłącza kablowego od instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół wraz z szafą sterowniczą.

Końcowy etap prac obejmował m.in. uporządkowanie i zabezpieczenie terenu wokół obiektów oczyszczalni, w szczególności wyrównanie i plantowanie skarp, humusowanie oraz obsiew mieszanką traw. Ponadto na złożach gruntowo-roślinnych wykonano nasadzenia roślin zgodnie z projektem – miskanta olbrzymiego na złożu z podpowierzchniowym pionowym przepływem ścieków i wierzby wiciowej na złożu z podpowierzchniowym poziomym przepływem ścieków.

Dodatkowo, w ramach projektu wykonano ścieżkę ekologiczną przy nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania obejmowała wykonanie przy najważniejszych elementach oczyszczalni tablic informacyjnych. Ponadto wykonano fragment utwardzonego chodnika, celem umożliwienia osobom zainteresowanym poznaniem budowy i funkcjonowania oczyszczalni łatwe dotarcie do poszczególnych jej elementów.

Zdjęcia z oczyszczalni po budowie:

fot-1 fot-2

Po uruchomieniu

fot-3 fot-4

Lipiec 2016

fot-5 fot-6

Wrzesień 2016

fot-7 fot-8