Przebudowa drogi gminnej nr 102780L od km 2+966 do km 2+031 w m. Białobrzegi

16 lipca 2020

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej nr 102780L od km 2+966 do km 2+031 w m. Białobrzegi

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności obszarów wiejskich m.in. do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki inwestycji nastąpi podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock.
Zakres robót planowany do wykonania w ramach zgłoszonego zadania (branża drogowa) obejmuje odcinek drogi gminnej o dług. 0,935 km i stanowi przebudowę drogi gminnej nr 102780L w m. Białobrzegi.
Prace będą polegały na wykonaniu:
– roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
– mechaniczne plantowanie drogi równiarką,
– korytowanie drogi pod poszerzenie jezdni obustronnie,
– wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie, warstwa gr. 10 cm,
– wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o gr. 10 cm,
– podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2, warstwa gr.15 cm ,
– wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 0-32 o średniej gr. 12 cm,
– mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową ,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych gr. 10 cm , tj. warstwa wiążąca gr. 5 cm,
warstwa ścieralna gr. 5 cm – po zagęszczeniu,
– wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego gr. 10cm po zagęszczeniu,
– korytowanie drogi pod zjazdy,
– wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie, warstwa gr. 10 cm, pod zjazdy,
– wykonanie podbudowy z tłuczniem kamiennym o gr. 12 cm pod zjazdy,
– wykonanie górnej warstwy z kamienia łamanego o gr. 10 cm pod zjazdy,
– wykonanie rowka odwodnieniowego drogi,
– montaż kanałów z rur PVC fi 400 i 500mm,
– wykonanie oznakowania drogi znakami pionowymi.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 947 z dnia 10.07.2020 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku.
Całkowita wartość projektu: 905 453,41 zł
Dotacja 50 % wydatków kwalifikowanych – 452 726,00 zł
Termin zakończenia rzeczowego projektu: 31.12.2020 r.