Przebudowa drogi gminnej nr 112605L (ul. Św. Jana Chrzciciela) od km 0+000 do km 0+830 w mieście Kock

16 lipca 2020

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej nr 112605L (ul. Św. Jana Chrzciciela) od km 0+000 do km 0+830 w mieście Kock

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności obszarów wiejskich m.in. do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki inwestycji nastąpi podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock.
Zakres robót planowany do wykonania w ramach zgłoszonego zadania (branża drogowa) obejmuje odcinek drogi gminnej o dług. 0,830 km i stanowi przebudowę drogi gminnej nr 112605L w m. Kock (ul. Św. Jana Chrzciciela).
Ze względu na najwyższą efektywność do realizacji projektu przyjęto wariant obejmujący następujące roboty:
– roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
– mechaniczne plantowanie drogi równiarką
– korytowanie drogi pod poszerzenie jezdni obustronnie
– wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie, warstwa gr. 10 cm,
– wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o gr. 15 cm
– podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2, warstwa gr.15 cm
– wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 0-32 o średniej gr. 12 cm,
– mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową ,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych gr. 10 cm , tj. warstwa wiążąca gr. 5 cm, warstwa ścieralna gr. 5 cm – po zagęszczeniu
– wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego gr. 10cm po zagęszczeniu
– korytowanie drogi pod zjazdy
– wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie, warstwa gr. 10 cm, pod zjazdy
– wykonanie podbudowy z tłuczniem kamiennym o gr. 12 cm pod zjazdy
– wykonanie górnej warstwy z kamienia łamanego o gr. 10 cm pod zjazdy
– korytowanie drogi pod zajazd autobusowy
– wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie, warstwa gr. 10 cm, pod zajazd autobusowy
– wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie, warstwa gr. 15 cm, pod zajazd autobusowy
– podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2, warstwa gr.15 cm
– mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod zajazd autobusowy,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych gr. 10 cm , tj. warstwa wiążąca gr 5 cm, warstwa ścieralna gr. 5 cm – po zagęszczeniu pod zajazd autobusowy,
– regulacja studni kanalizacyjnych, wpustów, zasuw wodociągowych i studni telekomunikacyjnych,
– wykonanie oznakowania drogi znakami pionowymi,
– budowa linii oświetlenia ulicznego (zakres zadania – 12 słupów od nr 11 do nr 22 wraz z okablowaniem, zasilanie z szafki oświetleniowej istniejącej);
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 837 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku.
Całkowita wartość projektu: 832 919,46 zł
Dotacja 50 % wydatków kwalifikowanych – 416 459,00 zł
Termin zakończenia rzeczowego projektu: 31.12.2020 r.