Remont drogi gminnej nr 102780L w m. Białobrzegi

28 sierpnia 2023

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 102780L w miejscowości Białobrzegi na odcinku od km 0+000 do km 0+816, obejmująca poniższy zakres robót:
a) roboty pomiarowe,
b) skropienie asfaltem nawierzchni drogowych,
c) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
d) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
e) wykonanie poboczy,
f) regulacja studzienek.

Parametry charakterystyczne:
1) Długość remontowanej drogi – 816 m;
2) Szerokość jezdni – 4,00 m;
3) Pobocza umocnione kruszywem łamanym o szerokości – 0,50 m,
4) Konstrukcja nawierzchni jezdni:
• warstwa ścieralna o grubości – 5 cm;
• warstwa wiążąca o grubości – 4 cm;

Remont drogi gminnej nr 102780L zapewni mieszkańcom sprawną komunikację oraz zabezpieczy połączenie z przebiegającymi w pobliżu drogami gminnymi oraz drogami wyższej kategorii.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr G/R/30/2023 z dnia 16.08.2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 102780L w m. Białobrzegi.