Budowa drogi gminnej nr 112628L od km 0+120 do km 1+110 w miejscowości Kock

25 marca 2024

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 112628L od km 0+120 do km 1+110                                       w miejscowości Kock, obejmująca poniższy zakres robót:

 1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 2. wykonanie robót ziemnych,
 3. przygotowanie koryta pod konstrukcję drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 4. wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
 5. wykonanie zjazdów gruntowych umocnionych kruszywem łamanym,
 6. umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym,
 7. humusowanie skarpy wraz z obsianiem mieszanką traw,
 8. wykonanie oznakowania pionowego,
 9. przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej.

Parametry charakterystyczne:

 • Długość budowanej drogi – 990 m;
 • Szerokość jezdni – 3,50 m (5,0 m – mijanki);
 • Pobocza umocnione kruszywem łamanym o szerokości – 0,75 m (0,5 m w trudnych warunkach);
 • Zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15 cm szerokości min 4,0 m;
 • Konstrukcja nawierzchni jezdni:
 • istniejące podłoże gruntowe,
 • warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,
 • warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 30 cm oraz warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 12 cm,
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem 20 cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 i 6 cm,
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 • Grubości warstw konstrukcyjnych 44 i 72 cm.

Budowa drogi gminnej nr 112628L zapewni mieszkańcom sprawną komunikację oraz zabezpieczy połączenie z przebiegającymi w pobliżu drogami gminnymi i drogami wyższej kategorii. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania nastąpi zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego                    oraz podniesienie parametrów użytkowych drogi gminnej.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr G/RFRD/88/2024 z dnia 24.11.2023 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 (nabór 2024 – zadanie jednoroczne).