Przebudowa drogi gminnej nr 112625L w miejscowości Annopol

30 maja 2023

Celem realizacji zadania jest poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych. Wykonanie inwestycji podniesie parametry użytkowe drogi:
– droga gminna stanie się drogą o nawierzchni asfaltowej, wyeliminujemy odcinki, które w okresach jesienno-zimowych bywają nieprzejezdne, ruch lokalny przeniesiemy na drogi gminne, co poprawi bezpieczeństwo na drogach wyższej kategorii oraz zwiększymy płynność ruchu na drogach gminnych i podniesiemy efektywność sieci dróg publicznych na terenie gminy.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 112625L w miejscowości Annopol na odcinku od km 1+430 do km 1+836, obejmująca poniższy zakres robót:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robót ziemnych,
c) przygotowanie koryta pod konstrukcję drogi,
d) wykonanie kanału odwodnieniowego,
e) wykonanie poboczy,
f) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
g) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
h) ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Parametry charakterystyczne:
1) Długość przebudowywanej drogi – 406 m;
2) Szerokość jezdni – 3,50 m (5,0 m – mijanki);
3) Pobocza umocnione kruszywem łamanym o szerokości – 0,75 m,
4) Konstrukcja nawierzchni jezdni:
• warstwa ścieralna o grubości – 4 cm;
• warstwa wiążąca o grubości – 4 cm;
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-32 mm o grubości – 10 cm;
• podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25/m2 o grubości – 15 cm;
• warstwa odsączająca z piasku o grubości – 10 cm;
Grubości warstw konstrukcyjnych 43 cm.

Przebudowa drogi gminnej nr 112625L zapewni mieszkańcom sprawną komunikację oraz zabezpieczy połączenie z przebiegającymi w pobliżu drogami gminnymi.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 450 z dnia 06.04.2023 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.