Przebudowa drogi gminnej nr 112627L w m. Talczyn

6 września 2021

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności obszarów wiejskich m.in. do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki inwestycji nastąpi podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock.
W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi gminnej o długości 0,986 km. Wykonanie inwestycji podniesie parametry użytkowe drogi:
– droga gminna stanie się drogą o nawierzchni asfaltowej, która podniesie nośność drogi do 80 kN/oś,
– ruch lokalny przeniesiemy na drogi gminne, co poprawi bezpieczeństwo na drogach wyższej kategorii oraz zwiększymy płynność ruchu na drogach gminnych i podniesiemy efektywność sieci dróg publicznych na terenie gminy.
Ze względu na najwyższą efektywność do realizacji projektu przyjęto wariant obejmujący następujące roboty:
– roboty pomiarowe – wytyczenie trasy dróg
– mechaniczne plantowanie drogi
– wykonanie warstwy odsączającej z pospółki
– wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz kamienia o śr. grubości 12 cm
– mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
– wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 10 cm (warstwa wiążąca gr. 5 cm, warstwa ścieralna gr. 5 cm)
– wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego o gr. 10 cm po zagęszczeniu,
– oznakowanie drogi (oznakowanie pionowe),
– wykonanie zjazdów indywidualnych z kamienia łamanego.
Zastosowane rozwiązania usprawnią komunikację na terenie gminy. Rozwinięta sieć drogowa, odpowiednie parametry techniczne drogi będą warunkowały rozwój lokalnego regionu, co wpłynie pośrednio na rozwój województwa i przyczyni się do poprawy jego atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 784 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku.
Całkowita wartość projektu: 529 841,60 zł
Dotacja do 50 % wydatków kwalifikowanych – 264 920,00 zł
Termin zakończenia projektu: 31.12.2021 r.