Klasyfikacja PKWiU

27 maja 2013

 

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) jest pierwszą polską klasyfikacją produktów tzn. obejmującą zarówno usługi, jak i wyroby.

Struktura klasyfikacji oparta jest na “Klasyfikacji Działalności Unii Europejskiej (NACE)”, “Klasyfikacji Produktów wg. Działalności (CPA)” i “Liście Produktów (PRODCOM)”.

Bazą pojęciową i merytoryczną klasyfikacji w zakresie wyrobów jest “Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (CN)”.

PKWiU opracowana została głównie dla potrzeb statystyki oraz ewidencji źródłowej i stanowi podstawę do:
opracowania nomenklatur pochodnych wyrobów i usług stanowiących wykazy grupowań wyrobów względnie usług wybranych z PKWiU i służących celom sprawozdawczości w zakresie produkcji, zbytu, obrotu towarowego, zapasów, transportu itp.,
organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. urządzeń ewidencyjnych.
PKWiU jest klasyfikacją dziesięcioznakową, grupowania na poziomie dziewiątego i dziesiątego znaku utworzone zostały dla potrzeb wyłącznie krajowych w celu umożliwienia:
dalszej dezagregacji danych statystycznych zbieranych od podmiotów gospodarczych i przeznaczonych dla potrzeb statystyki krajowej;
usprawnienia i ujednolicenia ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych.

Miejsce Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w systemie międzynarodowych klasyfikacji statystycznych

Klasyfikacje dla statystyki są podstawowym narzędziem pracy przy zbieraniu, opracowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji statystycznych.

Dla „odnalezienia” PKWiU wystarczający jest poniższy schemat
„System powiązań statystycznych klasyfikacji gospodarczych”
ŚWIAT
UNIA EUROPEJSKA
POLSKA

Klasyfikacje działalności ISIC
=>
NACE
=>
PKD

ß
ß
ß

Klasyfikacje produktów CPC
=>
CPA
=>
PKWiU

ß
ß
ß

Nomenklatury pochodne –
PRODCOM
=>
PRODPOL

PKWiU jest integralnie związana z klasyfikacjami międzynarodowymi, jest z nimi zharmonizowana, powiązana pojęciowo, zakresowo i kodowo.

Jak jest zbudowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług?

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów krajowych i importowanych, znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym. Pod pojęciem produktów rozumiemy wyroby i usługi. Wyroby to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części – wszystko co znajduje się w obrocie. Usługi natomiast, to wszelkie czynności, świadczone na rzecz jednostek gospodarczych i ludności, zarówno na potrzeby produkcji, jak i konsumpcji (indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług grupuje produkty w podziale na dziesięć poziomów.

Oznaczenia przyjęte w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług można zapisać w skrócie tak:

A – sekcja
AA – podsekcja
xx – dział
xx.x – grupa
xx.xx – klasa
xx.xx.x – kategoria
xx.xx.xx. – podkategoria
xx.xx.xx – xx – pozycja
xx.xx.xx. – xx.x – dziewięciocyfrówka
xx.xx.xx. – xx.xx – dziesięciocyfrówka

Ostatnie dwa szczeble podziału (dziewięciocyfrówki i dziesięciocyfrówki) zostały stworzone wyłącznie dla potrzeb statystyk krajowych oraz ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych. W zależności od charakteru produktów oparto je na Scalonej Nomeklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego, bądź też ustalono kryteria i sposób podziału na podstawie aktualnych potrzeb statystyki posługując się Polskimi Normami lub rozwiązaniami stosowanymi w praktyce gospodarczej.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844) i obowiązuje od dnia 1 maja 2004 r. jedynie do celów:

  • podatku od towarów i usług,
  • poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, stosuje się do końca 2005 r. PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późniejszymi zmianami).

Opinii i wyjaśnień klasyfikacyjnych udziela:
Urząd Statystycznu w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Leszczyńskiego 48
tel. (81)533 31 56 w.153
fax (81)533 27 61