Przebudowa drogi gminnej nr 112640L w m. Kock

15 września 2021

Celem realizacji zadania jest poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych. Wykonanie inwestycji podniosło parametry użytkowe drogi:
– droga gminna stała się drogą o nawierzchni asfaltowej, wyeliminowano odcinki, które w okresach jesienno-zimowych bywają nieprzejezdne, ruch lokalny przeniesiemy na drogi gminne, co poprawi bezpieczeństwo na drogach wyższej kategorii oraz zwiększymy płynność ruchu na drogach gminnych i podniesiemy efektywność sieci dróg publicznych na terenie gminy.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi Nr 112640L na odcinku od km 0+035 do km 1+145,91 dł. ok 1,1 km od drogi wojewódzkiej nr 808 do drogi gminnej nr 103698L, obejmująca poniższy zakres robót:
a) odhumusowanie pod poszerzenia jezdni,
b) wykopy pod konstrukcje drogi na poszerzeniach korygujących przebieg drogi,
c) przygotowanie koryta pod konstrukcję drogi,
d) wykonanie poszerzenia jezdni,
e) wykonanie zjazdów z kruszywa,
f) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
g) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
h) ustawienie oznakowania pionowego i UBR zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
Parametry charakterystyczne:
1) Długość przebudowywanej drogi 1 110 mb,
2) Szerokość jezdni – 3,50 m /5,0 – mijanki/,
3) Pobocza umocnione kruszywem łamanym szerokości – 0,75 m,
4) Zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15 cm szerokości min. 4,5 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni
– Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm
– Warstwa wiążąca AC 11W gr. 3 cm
– Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm
– Wzmocnienie podłoża z gruntu/kruszywa stabilizowanym cementem Rm=5,0 MPa gr. 20 cm
– Istniejąca konstrukcja drogi śr. gr. 12 cm
Grubości warstw konstrukcyjnych ok 42 cm.
Zastosowane rozwiązania usprawnią komunikację na terenie gminy. Rozwinięta sieć drogowa, odpowiednie parametry techniczne drogi będą warunkowały rozwój lokalnego regionu, co wpłynie pośrednio na rozwój województwa i przyczyni się do poprawy jego atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 1375 z dnia 15.09.2021 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku (dofinansowano z państwowych funduszy celowych).
Całkowita wartość projektu: 557 837,62 zł
Koszty kwalifikowane: 518 198,59 zł
Dotacja do 50 % wydatków kwalifikowanych: 259 099,00 zł