Przebudowa drogi gminnej nr 112642L w m. Białobrzegi w gminie Kock

5 kwietnia 2018

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności obszarów wiejskich m.in. do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki inwestycji nastąpi podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock.

Zakres robót planowany do wykonania w ramach zgłoszonego zadania (branża drogowa) obejmuje odcinek drogi gminnej o dług. 1,14 km i stanowi przebudowę drogi gminnej nr 112642L w m. Białobrzegi od km 0+220 do km 1+360 wraz z przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi nr 103151L i 103146L oraz włączeniem do drogi krajowej nr 48.

Ze względu na najwyższą efektywność do realizacji projektu przyjęto wariant obejmujący następujące roboty:

– roboty pomiarowe – wytyczenie trasy dróg

– roboty ziemne i przygotowanie podłoża dróg

– wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 0-32 o średniej gr. 20 cm wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego

– mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych

– wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 7 cm (warstwa wiążąca gr. 3 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm)

– wykonanie poboczy obustronnych o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego o gr. 7 cm po zagęszczeniu,

– wykonanie odwodnienia drogi (rowy, przepusty, ścieki drogowe)

– oznakowanie drogi (oznakowanie poziome, pionowe),

– wykonanie zjazdów indywidulanych z kamienia łamanego oraz mieszanek mineralno-bitumicznych

– wykonanie oświetlenia ulicznego drogowego przy skrzyżowaniach drogi z drogami gminnymi (lampa oświetlenia ulicznego wraz z wpięciem do istniejącej sieci oraz solarna lampa oświetlenia drogowego).

Wykonanie inwestycji podniesienie parametry użytkowe drogi:

– droga gminna stanie się drogą o nawierzchni asfaltowej, która podniesie nośność drogi do 80 kN/oś,

– wyeliminujemy odcinki, które w okresach jesienno-zimowych bywają nieprzejezdne

– ruch lokalny przeniesiemy na drogi gminne, co poprawi bezpieczeństwo na drogach wyższej kategorii  oraz zwiększymy płynność ruchu na drogach gminnych i podniesiemy efektywność sieci dróg publicznych na terenie gminy.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 64 o w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2018 roku z dnia 07.03.2018 roku.

Całkowita wartość projektu:  849 428,00 zł

Dotacja 50 % wydatków kwalifikowanych – 424 714,00 zł

Termin zakończenia rzeczowego projektu:  31.12.2018 r.