Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników zlikwidowanych PPGR w rozwoju cyfrowym

4 listopada 2021

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników zlikwidowanych PPGR w rozwoju cyfrowym

 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach działania 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia„ Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wnioski (do pobrania poniżej) można składać osobiście w sekretariacie urzędu Miejskiego w Kocku lub sekretariatach szkół podstawowych w terminie od 20 października do 29 października do godz. 15.15.

Po pozytywnej weryfikacji, akceptacji wniosku złożonego przez Gminę Kock oraz podpisaniu umowy o grant, uczniowie ubiegający się będą mogli otrzymać zakupiony przez Urząd Miejski sprzęt komputerowy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

– sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

– ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

– usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu

Udział w projekcie mogą wziąć dzieci z oddziałów zerowych, znajdujących się przy szkołach, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (studenci nie są objęci grantem) – jeśli są to osoby niepełnoletnie, w ich imieniu oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny zgodnie z załącznikiem nr 7 (do pobrania poniżej). Osoba pełnoletnia składa oświadczenie zgodnie  z załącznikiem nr 8. (do pobrania poniżej).

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych

W skrócie:

  1. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę w roku szkolnym 2021/2022 (dzieci z oddziałów zerowych przy szkołach, dzieci i  młodzież szkolna (w tym uczniowie szkół ponadpodstawowych, które zamieszkują miejscowości wymienione w opinii KOWR tj. Białobrzegi Kolonia, Kock Miasto, Kock Rolny, Kock P.G. Rybackie, Ruska Wieś.
  2. Dzieci są spokrewnione w linii prostej z osobą, która pracowała i mieszkała w niegdyś zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. (linia prosta to m.in. – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie). Wymienieni członkowie rodziny zamykają katalog osób, które mogą okazać się pracą w byłych PGR-ach, ze względu na czas jaki upłynął od likwidacji tych gospodarstw.
  3. Dzieci ubiegające się o grant PPGR pozytywnie przeszły weryfikację przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie.

Warunki powyższe muszą zostać spełnione łącznie.

Urząd Miejski w Kocku na etapie weryfikacji wniosków, zastrzega sobie prawo do ich sprawdzenia poprzez okazanie dokumentów poświadczających pracę członka najbliższej rodziny (dziadek, babcia, pradziadek, prababcia) w państwowym gospodarstwie rolnym (PPGR), lub innych dokumentów niezbędnych do udziału w grancie PPGR, jak również do weryfikacji adresu zamieszkania dziecka ubiegającego się o przyznanie środków w ramach projektu.

 

 

 

O wynikach konkursu poinformujemy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Do pobrania: