Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje Gminy Kock w 2019 roku

18 marca 2020

Inwestycje zrealizowane w Gminie Kock w 2019 r. z udziałem środków zewnętrznych.

 Plac przy pomniku Generała Kleeberga przestrzenią publiczną dla mieszkańców i turystów.

Zakres rzeczowy zadania w części I objął zagospodarowanie terenu wokół pomnika gen. Franciszka Kleeberga poprzez wykonanie i montaż: 21 tablic pamiątkowych chodnikowych, 4 tablic pamiątkowych głównych, 4 tablic pamiątkowych przy schodach oraz remont schodów zewnętrznych, remont postumentu pomnika i budowę linii oświetlenia ulicznego o długości 146 m (10 słupów parkowych, oprawy LED). W część II lokalizację urządzeń treningowych wraz z fundamentowaniem stóp, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej, lokalizację i osadzenie trampoliny ziemnej, lokalizację tablicy regulaminowej wraz z fundamentowaniem, lokalizację ławek, kosza na śmieci i ławki solarnej wraz z fundamentowaniem, lokalizację ławek ze stolikiem wraz z fundamentowaniem, wprowadzenie nowych nasadzeń umacniających skarpy zbiornika, wprowadzenie nasadzeń drzew oraz krzewów, wycinkę nalotu drzew i krzewów w okolicy zbiornika, remont pomostu – drewnianego mostka, renowację zbiornika wodnego oraz usunięcie istniejących, zniszczonych ławek ze stolikiem i ich fundamentów. Łączna wartość zamówienia to 721.278,50 zł, zaś dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wyniosło 410.023 zł.

  

  1. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w gminie Kock – modernizacja szlaku turystycznego na odcinku od km 0+000 do km 2+052.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie modernizacji, remontu szlaku turystycznego na odcinku o długości 2,05 km. W ramach zadania zostały wykonane roboty przygotowawcze (pomiarowe) oraz podbudowa z kamienia łamanego 0-32 mm o średniej grubości 15 cm i 0-10 mm o średniej grubości 5 cm; opracowanie treści folderu wraz z publikacją (celem było udostępnienie informacji o obszarach cennych przyrodniczo, ich walorach oraz zakazach na terenach chronionych i lokalizacji szlaku; nakład 1.000 egz., dystrybucja bezpłatna prowadzona przez Urząd Miejski); zakres tematyczny folderu objął: osobliwości krajobrazowe i przyrodnicze trasy przyrodniczo – edukacyjnej: rzeźba doliny Wieprza i starorzecza, stawy, łąki, lasy, wydmy, wąwozy – opis przewodnikowy, bogato ilustrowany fotografiami, informacje praktyczne. Wartość zamówienia to 363.675,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w kwocie 249.975,00 zł.

  

  1. Przebudowa dróg gminnych w gminie Kock.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa czterech dróg gminnych: nr 103697L w Górce o długości 1,899 km, nr 103143L w Lipniaku o długości 0,988 km, nr 103147L w Annopolu o długości 0,995 km, nr 103147L w Annopolu o długości 0,300 km, o łącznej długości 4,182 km. Zakres rzeczowy objął: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, skropienie asfaltem nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego oraz zjazdów i pionowe oznakowanie dróg. Wartości zamówień:

– Górka – 1.529.614,38 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 764.807 zł;

– Lipniak – 419.101,03 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 209.550 zł;

– Annopol (2 odcinki) – łącznie 458.788,04 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło 100.000 zł.

Annopol – 0,995 km                                    Górka                                                        Lipniak

 

 

  1. Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Kock – wykonanie makiety interaktywnej pradoliny Wieprza i Tyśmienicy oraz stanowiska strzelniczego.

Zakres rzeczowy objął: wykonanie makiety interaktywnej pradoliny Wieprza i Tyśmienicy (dzięki tej instalacji zwiedzający będą mogą pogłębić swoją wiedzę na temat występujących na terenach doliny gatunków zwierząt i roślin, w szczególności ryb oraz rozmiarów ich hodowli); wykonanie stanowiska strzelniczego (celem instalacji jest zasymulowanie procesu strzelania do nadjeżdżających czołgów lub innych pojazdów pancernych); umieszczenie tablic informacyjnych przy szlakach turystycznych oraz miejscach związanych z historią Kocka i tradycjami rybackimi na terenie gminy (zostały umieszczone tablice informacyjne w ilości 20 szt., które informują o miejscach związanych z historią i kulturą gminy, historią i tradycjami w hodowli ryb na terenie gminy); opracowanie treści przewodnika wraz z publikacją (celem było udostępnienie turystom lokalizacji szlaków oraz miejsc cennych kulturowo, nakład 1.000 egz., dystrybucja bezpłatna prowadzona przez Urząd Miejski); wyklejenie map szlaków na budynku wiaty przystankowej na placu A. Jabłonowskiej, które pozwolą na szybkie zaplanowanie tras zwiedzania).Wartość zamówienia 262.885,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w kwocie 185.000 zł. 

  1. Wykonanie i zainstalowanie na terenie Cmentarza Wojennego w Kocku granitowej tablicy z danymi żołnierzy i oficerów zidentyfikowanych w ostatnich latach w wyniku kwerendy historycznej.

Wartość zadania to 39.900 zł, z czego dotacja z programu „Cmentarze wojenne w kraju” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 17.500 zł oraz dotacja celowa z budżetu gminy 22.400 zł.

Zadanie zrealizowane przez Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku.

 

  1. Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej czterech budynków wielorodzinnych w Kocku, zlokalizowanych przy ul. 1 Maja 17, Berka Joselewicza 24, Wojska Polskiego 5, Jana Pawła II 17/19 o łącznej powierzchni użytkowej 3.692,20 m2, łączna liczba lokali mieszkalnych w budynkach wynosi 65 (dodatkowo 2 lokale użytkowe). W ramach zadania zostały wykonane następujące prace: ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana okien w częściach wspólnych i drzwi zewnętrznych, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznych w dwóch obiektach (moc:2 x 3,12 kW, roczna produkcja energii: 2 x 2,68 kWh/rok) produkującej około 90% energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków. Interesariusze główni to: Gmina Kock (lider) oraz trzy Wspólnoty Mieszkaniowe (partnerzy), którzy byli inwestorami projektu.

Całkowita wartość projektu: 1.475.278,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa – 929.684,47 zł.

 

  1. Konserwacja i renowacja nagrobków rodzin Kierglewiczów i Domańskich na Cmentarzu Parafialnym w Kocku

Projekt objął ocalenie pamięci: zarówno w warstwie materialnej (renowacja zabytkowych pomników nagrobnych) jak i edukacyjnej (warsztaty historyczno-kulturalne dla uczniów szkół podstawowych oraz uczestników spotkań Uniwersytetu III wieku). Nagrobki wybrane do renowacji to przykłady XIX-wiecznej metaloplastyki, które można dziś spotkać tylko na zabytkowych nekropoliach. A taką właśnie jest cmentarz kocki, wpisany zarówno do gminnej, jak i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Pomniki te zostały wykonane z żeliwa – materiału, który był popularny w XIX-wiecznej sztuce sepulkralnej oraz granitu i piaskowca, a dziś (praktycznie nieużywany w powstających nagrobkach) ma wartość historyczną, mówiącą o ówczesnej modzie. Zachowanie ich piękna wymaga pilnego przeprowadzenia niezbędnych fachowych prac renowacyjnych i konserwatorskich. Tylko one mogą zachować tę galerię na wolnym powietrzu, w której XIX-wieczne obiekty będą mogli nadal podziwiać nie tylko mieszkańcy i osoby przyjezdne, ale także przyszłe pokolenia. Od ich walorów artystycznych jeszcze cenniejsza jest wartość historyczna – opowiadają dziś mało znaną historię tutejszego XIX-wiecznego ziemiaństwa (m. in. przez inskrypcje informujące o tym). To pomniki rodzin Kierglewiczów (Magdalena zm. ok. 1850 r., Antonina zm. 1841 r.), żony
i córki Franciszka Kierglewicza – Burmistrza Miasta Kock w latach 1834-1851 i Domańskich (Jan zm. 1857 r. i Katarzyna zm. 1871 r.), którzy byli właścicielami Poizdowa. Konserwacja
i renowacja zabytkowych nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza parafialnego była przedsięwzięciem innowacyjnym nie tylko w skali gminy Kock, ale również obszaru LGD. Odnowienie nagrobków na cmentarzu parafialnym było jedynym tego typu działaniem
w skali obszaru LSR.

Wartość zadania – 57.146,00 zł.

Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 57.146,00 zł.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Beneficjentami byli: Gmina Kock i Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne.

 

8Kock pamięta o swojej historii – rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu i posadowieniu rzeźby Ks. Anny Jabłonowskiej na schodach na rynku w Kocku w celu wzbogacenia oferty turystycznej miasta. Beneficjentem projektu było Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne przy wsparciu Gminy Kock.

Wartość zadania – 53.997,00 zł.

Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 53.997,00 zł.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Beneficjentami byli: Gmina Kock i Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne.

 

ŁĄCZNA KWOTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE W 2019 R. WYNIOSŁA 5.381.664,63 ZŁ, Z CZEGO DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH TO 2.977.682,47 ZŁ.

 DOTACJE CELOWE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ KOCK

 Powiat Lubartowski – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej

  • nr 1503L (Kock – Białobrzegi) – 99.803,55 zł;
  • Powiat Lubartowski – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1252L (Lipniak – Górka) – od km 0+000 do granicy powiatu – 366.239,09 zł;
  • Powiat Lubartowski – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1223L (Annówka – do drogi krajowej nr 19) – 160.589,35 zł;
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kocku – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego – 309.500 zł.

 

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ KOCK W 2019 R. WYNIOSŁA 936.131,99 ZŁ.