Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje Gminy Kock w 2020 roku

10 maja 2021

W 2020 r. na inwestycje wydatkowano kwotę 5.280.231,06 zł, z czego 2.851.538,84 zł stanowiły środki ze źródeł zewnętrznych.
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 103140L w Talczynie – koszt 291.141,30 zł. Zrealizowano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, która została dofinansowana środkami z budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości 80.000,00 zł (zadanie samorządu województwa – art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Inwestycja objęła swym zakresem przeprowadzenie następujących działań:
• roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
• mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża;
• wykonanie podbudowy;
• skropienie asfaltem nawierzchni;
• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o łącznej grubości 7 cm;
• wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego oraz zjazdów;
• oznakowanie drogi (pionowe).

ZADANIA WŁASNE
Na te zadania wydatkowano kwotę 4.989.089,76 zł z przeznaczeniem na poniższe inwestycje.
1. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna w gminie Kock – w roku 2020 zaplanowano na ten cel kwotę 2.944.202,00 zł. Przedmiotem zadania była budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kocku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w Górce i w Białobrzegach. Zakres robót budowlanych obejmował:
• przebudowę i budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym metodą bezwykopową w ul. B. Joselewicza, M. Stępnia, Sportowej, Przechodniej i Piłsudskiego w Kocku – łączna długość sieci wodociągowej 2.860 m;
• przebudowę przyłączy wodociągowych metodą bezwykopową – łączna długość przyłączy 2.031 m;
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Joselewicza w Kocku do granic aglomeracji – łączna długość 140 m;
• modernizację stacji uzdatniania wody w Górce i Białobrzegach (w tym montaż instalacji fotowoltaicznych) w celu zwiększenia wydajności i jakości dostarczanej wody dla celów bytowych;
• dostawę i montaż 2000 sztuk wodomierzy ultradźwiękowych z wbudowanym nadajnikiem radiowym;
• wykonanie serwisu internetowego umożliwiającego dokonywania transakcji online (zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, uwagi, zapytania itp.).
Na dzień 31.12.2020 r. wydatki w kwocie 739.346,55 zł poniesiono na zakup tablic informacyjnych, aktualizację kosztorysów zadania, częściową wymianę sieci wodociągowej. Dofinansowanie z RPO WL 2014-2020 wyniosło 517.622,65 zł. Zakończona została budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B. Joselewicza. Pozostała część zadania do realizacji w 2021 r. Harmonogramy robót ustalają wykonawcy, stąd niższy od zakładanego stopień realizacji w 2020 r. Na 2021 r. pozostaje wybór wykonawcy na część zadania dotyczącą dostawy i wymiany wodomierzy (pierwszy przetarg w 2020 r. został unieważniony);
2. Modernizacja ul. Ogrodowej – plan 60.000,00 zł, wykonanie 45.755,20 zł. Inwestycja realizowana z udziałem środków funduszu sołeckiego. W 2021 r. zadanie będzie kontynuowane.
3. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Talczynie Kolonii – plan 221.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł. Zadanie realizowane było ze środków funduszu sołeckiego. Zostało zakończone, powstało ok. 100 m długości chodnika.

4. Budowa drogi gminnej nr 112605L (ul. Św. Jana Chrzciciela) – plan 844.881,00 zł, wykonanie 845.680,31 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 416.459,00 zł. Inwestycja objęła swym zakresem przeprowadzenie następujących działań:
• roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
• mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża (warstwa odcinająca zagęszczona 10 cm);
• wykonanie podbudowy z tłucznia 15 cm i cementu 15 cm;
• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o łącznej grubości 10 cm;
• wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego oraz zjazdów;
• pionowe oznakowanie drogi.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 102780L w Białobrzegach – plan 734.178,00 zł, wykonanie 731.438,59 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 358.719,00 zł. Inwestycja objęła swym zakresem przeprowadzenie następujących działań:
• roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
• mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża (warstwa odcinająca zagęszczona 10 cm);
• wykonanie podbudowy z cementu o gr. 15 cm i podbudowy z kamienia łamanego o gr. 12 cm;
• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o łącznej gr. 10 cm;
• wykonanie przepustów;
• pionowe oznakowanie drogi.

6. Modernizacja ul. Polnej w Kocku – plan 52.500,00 zł, wykonanie 52.500 zł. W ramach zadania wykonane zostało przełożenie starego chodnika, ustawiono nowe krawężniki betonowe, ułożono chodnik z kostki brukowej 6 cm, podbudowę z kamienia łamanego o gr. 12 cm, skropiono asfaltem nawierzchnię, położono warstwę bitumiczną o gr. 5 cm.

7. Modernizacja drogi gminnej na działce nr 801 (obręb Kock Rolny) – plan 88.992,00 zł, wykonanie 88.991,08 zł. Długość drogi to 160 m, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych i warstwę bitumiczną.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 112637L w Górce – plan 703.859,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 327.137,00 zł. Wykonanie 10.000,00 zł. Zapłacono za dokumentację projektową. W 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą, zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r.

9. Zakup/budowa wiaty na rowery – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.600,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało ze środków funduszu sołeckiego.

10. Wymiana pieców gazowych w bloku komunalnym przy ul. 1 Maja 17 – plan 90.300,00 zł, wykonanie 90.280,16 zł. W ramach zadania wymieniono 16 pieców c. o.

11. Rozwój infrastruktury sportowej – budowa boisk przy Zespole Szkół w Poizdowie – plan 480.000,00 zł, wykonanie 418.360,36 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 292.800,00 zł. Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu przy szkole w Poizdowie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 m x 40 m (pole gry 18 m x 36 m) w miejscu istniejących boisk trawiastych, wraz z wykonaniem ogrodzenia boiska o wysokości 4,0 m oraz ogrodzenia części terenu szkoły, z zamontowaniem wyposażenia boiska oraz elementów małej architektury (ławki drewniane bez oparcia, kosze na śmieci metalowe). Zadanie zostało zakończone.

12. Zakup autobusu do przewozu uczniów – plan 52.000,00 zł, wykonanie – 49.000 zł. Zakupiony został używany autobus 17 – osobowy do Szkoły Podstawowej w Kocku.

13. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kocku – plan 149.445,00 zł, wykonanie 149.445 zł. Zakupiony został nowy 9 – osobowy bus.

14. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Poizdowie – plan 22.878,00 zł, wykonanie 22.878,00 zł. Zadanie zostało zakończone, częściowo zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

15. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kock – plan 562.295,00 zł, wykonanie 562.294,18 zł, w tym dofinansowanie z RPO WL w kwocie 388.577,28 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego w technologii LED na terenie Gminy Kock:
• ilość punktów oświetlenia do przebudowy na energooszczędne oświetlenie LED wraz z wymianą opraw – 500 szt.;
• ilość źródeł światła do wymiany na energooszczędne oświetlenie LED – 80 szt. w podwójnych oprawach;
• ilość reduktorów mocy (autonomiczny przekaźnik czasowy) oświetlenia LED – 580 szt.
Zadanie zostało zakończone.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i ul. Gen. F. Kleeberga – plan 61.500,00 zł, wykonanie 61.500 zł. Długość sieci (z przyłączami) to 33 m, zamontowano 3 studzienki.

17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Górce – plan 581.839,00 zł, wydano 581.838,60 zł, w tym dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie 370.223,91zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 2019 r. W wyniku sporu z wykonawcą końcowa płatność miała miejsce w 2020 r.

18. Modernizacja budynku OSP w Górce na świetlicę wiejską – plan 505.182,00 zł, wykonanie 505.181,73 zł, w tym dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 w kwocie 100.000 zł. Prace polegały na przebudowie budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem działki. W istniejącym garażu OSP zostały wydzielone pomieszczania związane z działalnością świetlicy wiejskiej, w tym: kuchnia, zaplecze, toalety (jedna przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych), zamontowano również podjazd dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz obiektu.