Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Rewitalizacja w Gminie Kock

28 lipca 2022

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030 w dniach 28.07.2022 oraz 02.08.2022 odbyły się spacery studyjne na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w sołectwach: Górka, Lipniak, Talczyn, Kock Zachód i Kock Wschód. W spacerach uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności. Rozmowy dotyczyły lokalnych problemów i potrzeb, wyznaczenia celów rewitalizacji oraz planowanych projektów rewitalizacyjnych. Poniżej zamieszczamy wybrane obszary i obiekty wskazane do rewitalizacji.

Szanowni Państwo

W dniu 28 lipca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjno – informacyjne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023 – 2030.

W programie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

  • omówienie problemów i potencjałów na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji (sołectwa: Górka, Lipniak, Talczyn, Kock Zachód, Kock Wschód);
  • dyskusja nad celami rewitalizacji;
  • omówienie sposobu przygotowania propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji.

JEDNOCZEŚNIE ZOSTAŁ OGŁASZONY NABÓR PROJEKTÓW DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KOCK NA LATA 2023-2030.

Zgłaszany projekt musi być zlokalizowany na terenie wyznaczonym do rewitalizacji, a jego zakres musi odpowiadać na istotne problemy społeczne lub gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne, występujące na tym obszarze.

Projekty należy składać wyłącznie na formularzu fiszki projektowej dostępnym na stronie internetowej i w sekretariacie urzędu, w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kocku.

Nabór projektów trwa od 25 lipca do 19 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera

GPR_fiszka_projektowa