Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kock

16 maja 2023

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację umowy zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Podmioty uprawnione do opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Kock to:

  • Gmina Kock, ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock;
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski;
  • WC Serwis Polska Sp. z o.o.,ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić niezwłocznie!!!

             W związku z powyższym Burmistrz Miasta Kock informuje, iż od maja 2023 r. rozpoczynają się kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków według planu zamieszczonego poniżej. Kontrola obejmować będzie posiadanie przez właścicieli nieruchomości umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata i obejmuje ona wszystkie nieruchomości na terenie miasta i gminy.

            Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.) za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny!!!