Rewitalizacja

22 maja 2013

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego i sektora gospodarczego, organizacje pozarządowe, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz wszystkich zainteresowanych na konferencję zamykającą podsumowującą prace nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta  i Gminy Kock.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 marca br. (wtorek) od godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Kocku I piętro, sala konferencyjna

Plakat

 

Zakończyliśmy prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2017-2022. Dokument będzie podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kocku na najbliższej sesji. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

LPR Kock_projekt

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego i sektora gospodarczego, organizacje pozarządowe, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz wszystkich zainteresowanych na otwartą debatę publiczną, której celem będzie prezentacja i konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta  i Gminy Kock.

Debata odbędzie się w dniu 31 stycznia br. (wtorek) od godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kocku I piętro, sala konferencyjna

Plakat_A3_MIASTO_KOCK_debata

Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Kock. W dn. 30 listopada w Urzędzie Miejskim w Kocku odbyło się pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat rewitalizacji oraz zostały zaprezentowane wyniki analizy statystycznej dla każdego sołectwa Gminy. Po krótkiej przerwie na poczęstunek przeprowadzono warsztaty z zakresu identyfikacji negatywnych zjawisk występujących na obszarze zdegradowanym w poszczególnych sferach (społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej). Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z poruszanymi zagadnieniami oraz do wspólnej pracy nad przygotowywaniem programu rewitalizacji.

prezentacja-pierwsze-spotkanie-konsultacyjne

Burmistrz Miasta Kock zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kock.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
• mieszkańcy gminy,
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
• organy władzy publicznej;
• inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 listopada 2016 do 30 grudnia 2016 roku w formie:

• spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w Urzędzie Miejskim w Kocku (harmonogram oraz program warsztatów poniżej)

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne kock

• zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej. Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną na adres [email protected] lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 29 listopada do 30 grudnia 2016 r.;

• zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Anna Cybul-Sobolewska, Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, pokój nr 11, e-mail: [email protected], w godzinach pracy urzędu.

Materiały tj. Diagnoza  –  Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, Gminy i Miasta Kock., ankieta oraz fiszka projektu rewitalizacyjnego dostępne są poniżej oraz dostępne są w Urzędzie Miejskim w Kocku, pokój nr 11.

Diagnoza-kock-do-konsultacji

Fiszka-projektu-rewitalizacyjnego

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat problemów w naszej   gminie, które mogą być skutecznie ograniczane przez realizacje działań związanych z rewitalizacją. Dane uzyskane dzięki Państwa informacjom umożliwią nam opracowanie programu rewitalizacji oraz pozwolą na podjęcie działań zmierzających do pozyskania  europejskich funduszy na realizację projektów. Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów gminy, powiązana z ich aktywizacją społeczną. Badanie jest anonimowe,  a wyniki posłużą jedynie do opracowania lokalnego programu rewitalizacji. Zapraszamy do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej.

Ankieta-kock

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”

(art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji)

Potrzeby polegające na rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Mieście i Gminie Kock zostały zdiagnozowane już w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013. W roku 2008 opracowany został dokument „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kock”, w którym zdiagnozowano istotne problemy społeczne, demograficzne, gospodarcze i urbanistyczne wymagające interwencji. W oparciu o ten dokument zrealizowano między innymi projekt „Rewitalizacja Miasta Kock”, który uzyskał dofinansowanie z RPO WL, działanie 3.2. Mimo podjętych działań rewitalizacyjnych, szczególnie problemy natury społecznej i demograficznej, wskazane w tym dokumencie są nadal aktualne.

Obecnie trwają prace związane z rewitalizacją gminy Kock w nowej perspektywie finansowej. 30 września w Urzędzie Miejskim w Kocku odbyła się konferencja otwierająca proces tworzenia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy kock na lata 2016-2023. Rewitalizacja to bardzo ważne przedsięwzięcie dla gminy Kock wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców. Obejmuje nie tylko wymiar przestrzenny i gospodarczy, ale ma szeroki wymiar społeczny. Uczestnicy konferencji wysłuchali prezentacji, której celem było dostarczenie wiedzy z zakresu działań związanych z rewitalizacją.  W ramach planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych przewiduje się, że wiodące cele Programu Rewitalizacji dotyczyły będą sfery społecznej (działania i projekty „miękkie”), a działania inwestycyjne będą miały charakter towarzyszący. Przewidywanym celem głównym Programu Rewitalizacji będzie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych objętych Programem Rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Realizacja Programu powinna prowadzić do odnowy społecznej, kulturalnej, gospodarczej i przestrzennej.

Ze wstępnej diagnozy gminy wynika, że kluczowymi obszarami gminy, gdzie występuje znaczne natężenie niekorzystnych zjawisk i tendencji społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych i istotne braki w infrastrukturze integracji społecznej są sołectwa: Kock Wschód, Poizdów, Talczyn, Lipniak i Górka. Z uwagi na fakt, że obszar rewitalizacji obejmuje tereny najsilniej zdegradowane jeżeli chodzi o współwystępowanie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, a zatem wymagające kompleksowej interwencji, utworzenie obszaru rewitalizacji proponuje się na obszarze sołectw: Kock Wschód, Talczyn, Poizdów oraz Górka. Przewidywana jest organizacja spotkań z mieszkańcami obszarów rewitalizowanych, prowadzenie ankiet, warsztatów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy do wspólnej pracy nad przygotowywaniem programu rewitalizacji.

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kock na lata 2016-2023 powstaje przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Poniżej prezentacja z konferencji:

prezentacja-kock-konferencja-2

Zaproszenie na  konferencję

logo_popt

Opis projektu

Tytuł projektu:

Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kock

Cele projektu:

W ramach planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych przewiduje się, że wiodące cele Programu Rewitalizacji dotyczyły będą sfery społecznej (działania i projekty „miękkie”), a działania inwestycyjne będą miały charakter towarzyszący. Przewidywanym celem głównym Programu Rewitalizacji będzie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych objętych Programem Rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Realizacja Programu powinna prowadzić do odnowy społecznej, kulturalnej, gospodarczej i przestrzennej. Opracowanie programu ma na celu uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:

Program Rewitalizacji zostanie wykorzystany do zarządzania odnową społeczną i gospodarczą terenów zdegradowanych, na których mają być skoncentrowane działania rewitalizacyjne. Dzięki Programowi zostanie osiągnięty efekt koncentracji interwencji oraz współdziałania interesariuszy tego Programu, a także komplementarności podejmowanych inicjatyw w różnych wymiarach, np. przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, ciągłości programowania i zaangażowania we wdrożenie Programu różnych grup interesariuszy i źródeł finansowania. Rolą Programu Rewitalizacji jest także koordynacja przedsięwzięć podejmowanych przez różne instytucje, w celu osiągnięcia efektu komplementarności, wzajemnego uzupełniania się i synergii wypracowanych rezultatów. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kock na lata 2016-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     101 990,00 zł
w tym:
wkład Funduszy Europejskich:     76 491,50 zł
wkład budżetu państwa:     13 498,50 zł
wkład własny Gminy Kock     12 000,00 zł