Burmistrz

27 maja 2013

Funkcję Burmistrza sprawuje mgr Tomasz Futera
Tel.: 081 8591004

Zadania Burmistrza:

Burmistrz jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

 • właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Burmistrza, Z-cy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
 • prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 • ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 • stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 • właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

Ponadto Burmistrz:

 • kieruje bieżącymi sprawami miasta,
 • reprezentuje miasto na zewnątrz,
 • w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu,
 • wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 • składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności miasta w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Zarząd,
 • prowadzi gospodarkę finansową miasta,
 • ogłasza uchwały Rady Miasta w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • odpowiada w imieniu Zarządu za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie i Zarządowi,
 • koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 • załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 • nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 • podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 • wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Burmistrza przepisami prawa, uchwałami Rady i Zarządu.