Referat Finansów Publicznych i Podatków

27 maja 2013

Kierownik Referatu: mgr Paweł Guz
Tel.: 081 8591004

Referat Finansów Publicznych podlega bezpośrednio Skarbnikowi Miasta.

Referat tworzą:

Stanowiska d/s księgowości budżetowej
Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych
Stanowisko d/s poboru podatków i opłat lokalnych księgowości podatkowej i egzekucji
Stanowisko d/s obsługi kasowej

Zadania Referatu

Referat Finansów Publicznych i Podatków poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym w postępowaniu o zwolnieniu od kosztów sądowych osób fizycznych.
 • Opracowanie projektu budżetu miasta.
 • Przekazywanie właściwym jednostkom do realizacji zadań i ustaleń wynikających dla nich z uchwalonego budżetu miasta.
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu miasta, a szczególnie czuwanie nad stałym zachowaniem równowagi budżetowej.
 • Przygotowanie propozycji dotyczących zmian w budżecie.
 • Opracowywanie sprawozdań (rocznych i okresowych) z wykonania budżetu miasta oraz z działalności finansowej miasta.
 • Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach.
 • Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków i opłat.
 • Przygotowanie w porozumieniu z właściwymi jednostkami projektów uchwał Rady Miasta w sprawach majątkowych miasta , przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących spraw wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a – i, ustawy o samorządzie terytorialnym.
 • Opracowywanie o porozumieniu z właściwymi jednostkami projektów uchwał Rady Miasta w sprawach:

a) określenie wysokości sumy, do której zarząd miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
b) współdziałanie z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

 • Dokonywanie wymiaru i poboru podatku i opłat, które zgodnie z ustawami szczególnymi, stanowią dochody budżetu miasta, a których wymiar i pobór należy do właściwości urzędów skarbowych.
 • Określanie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru, zarządzanie poboru tego podatku w drodze inkasa i określania inkasentów, a także wprowadzanie ulg i zwolnień w tym podatku innych niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (przygotowywanie projektów uchwał w tej sprawie).
 • Określanie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty, zarządzanie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określanie inkasentów oraz ich wynagrodzenia (przygotowywanie projektów uchwał w tej sprawie).
 • Stosowanie innych zwolnień od opłaty targowej niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (przygotowywanie projektów uchwał w tej sprawie).
 • Opracowywanie w porozumieniu z właściwymi jednostkami projektów uchwał wprowadzających opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez komórki organizacyjne urzędu, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej ( art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
 • Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących finansowania powiązanych z budżetem miasta przedsiębiorstw, jednostek i zakładów budżetowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich gospodarką finansową.
 • Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem dyscypliny budżetowej.
 • Zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych do dokonania wymiaru podatków i opłat oraz właściwe ich rozpracowywanie i wykorzystanie.
 • Przeprowadzenie kontroli i lustracji płatników podatków i opłat pod katem prawidłowości opodatkowania i wymierzenia opłat.
 • Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności należności podatkowych.
 • Nadawanie biegu odwołaniom w sprawach podatków i opłat.23) Prowadzenie księgowości podatków i opłat sprawozdawczości w tym zakresie.
 • Egzekwowanie zaległych należności podatkowych, a szczególnie wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe.
 • Utrzymywanie współpracy z urzędami skarbowymi w Białogardzie i Koszalinie w zakresie planowania i wykonywania dochodów budżetu miasta.
 • Prowadzenie spraw związanych z poborem należności z tytułu nałożonych na osoby fizyczne i prawne grzywien, mandatów i innych obligatoryjnych opłat.
 • Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników urzędu.
 • Prowadzenie kasy.
 • Opracowywanie sprawozdań z realizacji programów gospodarczych.
 • Udzielanie organom egzekucyjnym, w tym również sądowym żądanych informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.
 • Dokonywanie wymiaru składek emerytalnych dla rolników.