Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Obwieszczenie o możliwości składania wniosków do projektu Planu Ogólnego Gminy Kock w terminie do 12 lipca 2024 r.

4 czerwca 2024

PLAN OGÓLNY GMINY – AKT PRAWA MIEJSCOWEGO

W wyniku nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzonej w lipcu 2023 roku na gminy nałożono obowiązek sporządzenia planu ogólnego gminy. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Nowe przepisy zobligowały gminy do uchwalenia planu ogólnego do 1 stycznia 2026 roku.

W związku z tym Rada Miejska w Kocku uchwałą nr 0007.XLII.324.2024 z dnia 21 marca 2024 r. przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego gminy Kock. Z końcem 2025 roku straci ważność obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta              i gminy Kock.

Plan ogólny gminy będzie stanowić akt prawa miejscowego obowiązujący na terenie całej gminy Kock. Będzie stanowić podstawę do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego         oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W planie ogólnym gminy obligatoryjnie określone zostaną strefy planistyczne. Dodatkowo istnieje możliwość określenia obszarów uzupełnienia zabudowy i obszarów zabudowy śródmiejskiej.

W planie ogólnym dopuszcza się wyznaczenie następujących stref planistycznych:

 • strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,
 • strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
 • strefę wielofunkcyjną z zabudową zagrodową,
 • strefę  usługową,
 • strefę handlu wielkopowierzchniowego,
 • strefę gospodarczą,
 • strefę produkcji rolniczej,
 • strefę infrastrukturalną,
 • strefę zieleni i rekreacji,
 • strefę cmentarzy,
 • strefę górnictwa,
 • strefę otwartą,
 • strefę komunikacyjną.

W momencie uchwalenia przez Radę Miejską w Kocku planu ogólnego gminy Kock, nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz nowo wydawane decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z ustaleniami planu ogólnego. Nie ma jednak obowiązku dostosowywania istniejących miejscowych planów do planu ogólnego. Taki obowiązek zaistnieje tylko w przypadku chęci ich zmiany.

Uchwałą nr 0007.XLII.324.2024 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 21 marca 2024 roku zainicjowana została procedura planistyczna sporządzania planu ogólnego gminy Kock. Zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2023 roku poz. 977 z późn. zm.) uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków do projektu planu ogólnego. Wnioski będą przyjmowane w terminie do  12 lipca 2024 roku.

Wnioski do planu ogólnego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,    na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).

Wnioski można składać:

 • listownie na adres: Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock,
 • osobiście w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kocku (pokój nr 11),
 • elektronicznie na adres e-mail: [email protected],
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: : /8e2m6rb2h6/skrytka.

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składając wniosek należy podać swoje imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej, o ile się taki posiada.

Należy również wskazać, czy jest się właścicielem czy użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Można również podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

UWAGA!!!

WSZYSTKIE ZŁOŻONE DO TEJ PORY WNIOSKI DOTYCZĄCE ZMIAN W OBOWIĄZUJĄCYM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KOCK ORAZ ZMIAN W OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOCK, NALEŻY ZŁOŻYĆ PONOWNIE NA NOWYM FORMULARZU PISMA DOT. AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO!!!

Do pobrania:

Wzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego

Wzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego

Instrukcja wypełnienia wniosku do planu ogólnego

Wzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego_instrukcja_wypełnienia_poprawiony

Link do obwieszczenia:

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – BIP Urząd Miejski w Kocku (e-biuletyn.pl)