Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock głaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2023 roku

20 kwietnia 2023

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta Kock zaprasza:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2023 roku.
  2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 04 maja 2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie ,,Kandydat do komisji konkursowej”.
  3. Miejsce zgłaszania kandydatów: Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, Sekretariat.
  4. Do zadań komisji konkursowej będzie należała ocena i opiniowanie ofert
    z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu, proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Kock, który podejmuje ostateczną decyzję o ich podziale.
  5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy za pracę w komisji konkursowej nie pobierają wynagrodzenia.
  6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera