Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

18 października 2021

Dzińając na podstawie §3 ust. I i 2 uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 10 grudnia2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poryku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzińałalności statutowej tych organizacji
– podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Konsultacje zostaną przeprowadzonę w terminie od 1.9 października 2021 t do 03 listopada 202I r.
Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futer

Zarządzenie i projekt uchwały i rocznego programu współpracy na 2022 rok