Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2022 roku

21 kwietnia 2022

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz, U. z ż020 r. poz. 7057, z pózn, zm.) Burmistrz Miasta Kock ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2022 roku:

I. Konkurs dotyczy realizacji zadań publicznych takich, jak:
1) organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, imprez sportowo -rekreacyjnych o charakterze masowym;
3) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
4) działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwiązywanie problemów alkoholowych;
6) organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, prelekcji;
7) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Kwota przeznaczona na wsparcie zadań, o których mowa powyżej wynosi 5.000 zł.
II. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadań musi nastąpić w 2022 roku i obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia określonego w umowie, jednak nie później niż do 3 1 grudnia 2022 roku.
2. Warunki realizacji zadania:
a) zadanie musi być zrealizowane na terenie Gminy Kock;
b) podmiot składający ofertę powinien dysponować odpowiednimi zasobami osobowymi i rzeczowymi, zapewniającymi prawidłowe wykonanie zadania.
3. Podmiot składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty lub potwierdzone przez osoby upoważnione (zgodnie z zapisami statutowymi) kserokopie tych dokumentów:
a) aktualny odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot nie składał ofert w roku poprzednim, bądź w ciągu ostatniego roku dokonywał zmian w KRS. Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego powinien złożyć aktualny statut organizacji lub inny dokument stwierdzający zakres prowadzonej działalności;
b) oświadczenie oferenta zawierające imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz sposób reprezentowania podmiotu zgodny z postanowieniami statutu;
c) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu
o nieprowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego;
d) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (Urzędu Skarbowego i ZUS),
e) pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji,

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność z zakresu
pożytku publicznego.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. zż018 r., poz. ż057).

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym złożone w przewidzianym terminie. Oferty niezłożone we wskazanym terminie lub te, które wpłyną pocztą po terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej spośród zgłoszonych ofert w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Przy otwarciu kopert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotacje.
4. Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Kock dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Zatwierdzenie wyboru oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
6. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Kock po podpisaniu stosownej umowy.
7. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
b) przedstawioną kalkulację kosztów zadania publicznego;
c) proponowaną jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja pozarządowa i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zamierzają zrealizować zadanie publiczne;
d) proponowany przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w aft. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źr6deł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, a także świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
t) realizację zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne.
8. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 202ż n o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kocku. Konkurs ma charakter jawny.
9. Szczegółowe informacje dotyczące ofert oraz uwarunkowania wynikające ze specyfiki zadań są dostępne w Urzędzie Miejskim w Kocku, ul. Jana Pawła II 29 w Sekretariacie Urzędu u Zastępcy Burmistrza.
V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 13 maja 2022 r.w Urzędzie Miejskim w Kocku, ul. Jana Pawła II 29 w Sekretariacie Urzędu do godz. 15,00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i opisana nazwą zadania, na które została złożona ,,Konkurs na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2022 roku”.
VI. Wysokość dotacji planowanych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i Sportu w 202l roku wynosiła 5.000 zł.
W 2021 r. dwukrotnie ogłaszane były otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2021 roku – zarządzeniami Burmistrza Miasta Kock: nr 0050.1.192.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. oraz nr 0050.1.203.2021 z dnia 31 maja 2021 r. Na obydwa konkursy nie wpłynęły żadne oferty, w związku z powyższym zostły unieważnione.