Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok

9 lutego 2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock

Działając na podstawie §3 ust. l i 2 uchwały Nr 111/14/10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały o zmianie uchwały Nr 0007.XXXIX.309.2023 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 10 lutego 2024 r. do 01 marca 2024 r.

 

 Burmistrz Miasta Kock

 /-/ Mgr Tomasz Futera

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami

Zarządzenie Nr 0050.1.478.2024