Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami

13 października 2022

Działając na podstawie §3 ust. 1 i 2 uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej
w Kocku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

– podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 13 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera

Projekt uchwały-program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2023

Zarządzenie w sprawie konsultacji-pożytek publiczny 2022