Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

5 października 2016

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock

Działając na podstawie §3 ust. 1 i 2 uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 05 października 2016 r. do 20 października 2016 r.

Burmistrz Miasta Kock

/-/ mgr Tomasz Futera

projekt-uchwaly-program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-2017

zarzadzenie-w-sprawie-konsultacji-pozytek-publ-2017