Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych

13 marca 2024

Ogłoszenie_Burmistrza_Miasta_Kock_w_sprawie_zgłaszania_kandydatów_do_komisji_konkursowej_opiniującej_oferty_organizacji_pozarządowych

Zarządzenie Nr 0050.1.493.2024

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
Burmistrz Miasta Kock zaprasza:
1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy
do zgłaszania kandydatów do komisji konkusowej opiniującej ofefty organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2024
roku.
2. Kandydatów należy zgłaszać w fomie pisemnej do dnia 22 marca 2024 r. do
godz. 12.00 (decyduje data wpływu do uzędu) z dopiskiem na kopercie „Jran@darf
do komisji konkursowej”.
3. Miejsce zgłaszania kandydatów: Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawła 11 29,
Sekretariat.
4. Do zadań komisji konkursowej będzie należała ocena i opiniowanie ofert
z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu, proponowanie rozdziału
środków pomiędzy wybranymi ofertami oraz rekomendowanie zaopiniowanych
ofert Bumistrzowi Miasta Kock, który podejmuje ostateczną decyzję o ich
podziale.
5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 w/w ustawy za pracę w komisji konkusowej nie pobierają wynagrodzenia.
6. W skład komisji konkusowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.
3, biorące udział w konkursie.