Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych

21 kwietnia 2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock z dnia 21 kwietnia 2022 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. z2020 r. poz. 1057, z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kock zaprasza:

1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2022
roku.
2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 06 maja 2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie ,,Kandydat do komisji konkursowej”.
3. Miejsce zgłaszania kandydatów: Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, sekretariat.
4. Do zadań komisji konkursowej będzie należała ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu, proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert
Burmistrzowi Miasta Kock, który podejmuje ostateczną decyzję o ich podziale.
5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy za pracę w komisji konkursowej nie pobierają wynagrodzenia.
6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
biorące udział w konkursie.

Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futer