Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie naboru na członków Komitetu Rewitalizacji

19 kwietnia 2023

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOCK z dnia 19 kwietnia 2023 r.

  Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie uchwały nr 0007.XXXV.266.2023 Rady Miejskiej w Kocku z dnia
29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz Miasta Kock ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Kock w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Burmistrza Miasta Kock.

 

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z §1 ust. 1 załącznika do uchwały nr 0007.XXXV.266.2023 Rady Miejskiej
w Kocku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Komitet powinien liczyć od 8 do 15 członków, w tym:

1) od 1 do 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Kocku lub innych jednostek organizacyjnych Gminy Kock wskazanych przez Burmistrza Miasta Kock;

2) 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Kocku wskazanych przez Radę Miejską
w Kocku;

3) od 1 do 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

4) od 1 do 3 przedstawicieli mieszkańców Gminy Kock spoza obszaru rewitalizacji;

5) od 1 do 2 przedstawicieli prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kock;

6) od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Kock działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;

7) 1 przedstawiciel organów władzy publicznej i podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata spośród podmiotów określonych w pkt. 3 – 7 Burmistrz Miasta Kock powołuje Komitet Rewitalizacji w składzie odpowiadającym przedstawicielom podmiotów określonych w pkt. 1 – 2 w ramach maksymalnych limitów.

Członków Komitetu powołuje Burmistrz Miasta Kock w drodze zarządzenia spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do Komitetu.

Kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji może złożyć tylko jeden formularz ofertowy
i tylko jako przedstawiciel jednej z grupy podmiotów, o których mowa w pkt. 3 – 7.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń złożonych w terminie jest większa od liczby miejsc w Komitecie Rewitalizacji, członków Komitetu powołuje Burmistrz Miasta Kock spośród zgłoszonych kandydatów.

Kadencja Komitetu trwa 5 lat i biegnie od dnia powołania Komitetu Rewitalizacji przez Burmistrza Miasta Kock.

Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

 

Termin, sposób i miejsce składania formularza na członka Komitetu Rewitalizacji.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie złożenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego którego wzór znajduje się w załączniku do uchwały nr 0007.XXXV.266.2023 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kocku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kocku oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 20 kwietnia 2023 r. do 11 maja 2023 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć:

  • drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: [email protected];
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, 21 – 150 Kock;
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Kocku, w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu, niepodpisane, przesłane w innej formie niż formularz zgłoszeniowy. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów kandydat na członka Komitetu będzie wzywany do uzupełnienia dokumentacji. Uzupełnienia dokumentacji można dokonać tylko raz.

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kocku oraz na stronie internetowej urzędu.

Szczegółowy zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się
w zakładce RODO na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kocku.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy członka Komitetu Rewitalizacji

Oświadczenie kandydata na członka komitetu rewitalizacji