Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

13 marca 2024

Ogłoszenie Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Zarządzenie Nr 0050.1.492.2024

 

Gmina Kock oglasza otwaibr konkurs ofert na rea]izację zadania publicznego pod nazwą:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek
Samorządu Terytoria]nego -edycja 2024
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gmimym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z
2023 r. poz. 901 z póź zm.) Qraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 7, art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, art. 13 ust. 1-
3, art.14, art.15 i art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŻ)m publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 1 ust.1, art. 6 pkt. 1 w związku z art. 7 ust. 5, w
związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 23 paździemika 2018 roku o Funduszu Solidamościowym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 296), Uchwałą Nr 0007.XXXIX.309.2023 Rady Miejskiej w Kocku z dnia
04 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kock z
organizacjami pozarządowymi oraz podriotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 r.
Burmistrz Miasta Kock
oglasza otwarty konkurs oferi na realizację zadania publicznego „Opieka wytchnieniowa” dla
Jednostek Samomądu Terytoria]nego -edycja 2024
Rozdzial 1. Rodzaj i fomy realizacji zadania
1. Zadanie publiczne z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych – pn „Opieka
wytchnieriowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 udzielane jest w fomie
powierzenia.
2. Adresatami zadania są dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łączrie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne
posiadające orzeczerie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie
równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych
czymości oraz fimkcjonowaniu w życiu społecznym – mieszkańcy gminy Kock – zwani w dalszej
części ogło szenia uczestnikami Programu.
3.Program opieki wytchnieniowej w Gminie Kock realizowany jest w fomie świadczeria usług opieki
w)ftchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
1 ) za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkaria osoby zniepełnosprawnością,
2) w ośrodku wsparcia,
3) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoteminowegow fomie
dzie-ej,
4) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocyspołecznej (Dz.
U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.),
5) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o
których mowa powyżej istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w
centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
6) za uprzednią zgodą gminy, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu
spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r.
o zapewnieiiiudostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz.
2240);
4. Celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawującychbezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o
niepełnospramości lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie zart. 5 i
art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)
– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki
nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki
temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z
niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i
regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki
wytchnieniowej mogą słuzyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z
niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie
będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
5. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub
opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobąz niepełnosprawnością, która wymaga stałej
opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
6. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania
usługi opieki wytchiiieniowej .
7. 0 wszelkich zmianach mających wpływ na prawo i warunki korzystania z usług opieki
wytchrieniowej w ramach Programu (np. utrata statusu osoby z niepełnosprawnością, zmiana
stopnia niepełnosprawności, korzystanie w danym roku kalendarzowym z usług opieki
wytchnieniowej finansowanych ze środków z Funduszu w ramach innych programów
dotyczących usług opieki wytchnieniowej), uczestnik Programu jest obowiązany niezwłocznie
poinfomować gminę lub inny podmiot, któremu gmina zleciła realizację usług opieki
wytchnieniowej niepóźniej niż w ciągu 7 dni od dnia nastąpienia zmiany.
8. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się
wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma
oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku
przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.
9. Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekua
sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do
ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna
sprawującego opiekę w ramachrodziny zastępczej i rodzimego domu dziecka)
10. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, rie
mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ime usługi finansowane ze
środków Fuduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki
wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.
1 1 . Usługi opieki w)ftchnieniowej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:
1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:
asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog,
psycholog, terapeuta zaj ęciowy; pielęgniarka, fizj oterapeuta; lub
2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu
bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie
wsparcia osobom niepełnosprawnych w fomie wolontariatu; lub
3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana
spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2
12. Na potrzeby Programu, za członków rodziny uczestnika uznać należy wstępnych lub zstępnych,
małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a
także osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestrikiem.
13. Opiekunem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli opiekun nie zostanie
wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go realizator Programu z uwzględnieniem ust. 4 pkt. 1
lub 2.
14. W przypadku gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone na rzecz dzieci
riepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami,
wymaganejesttakże:
1. zaświadczerie o niekaralności;
2. pisemna infomacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z
niepełnospramością.
15. Usługi opieki wytchnieniowej mogą w szczególności polegać na pomocy opiekuna w:
1. wykonywariu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeriem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub
przyprowadzaniu ich z niej .
16. Opiekun realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji
opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej .
17. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki w)ftchnieriowej w ramach
pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością,
18. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach
6.00-22.00.
19.W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu
potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zastępstwie członków rodzinylub opiekunów sprawujących
na co dzień bezpośrednią opiekę.
20.Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki w)ftchnieniowej powinien być uzależniony odosobistej
sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z
niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programusprawuj e opiekę.
21. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby
niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
22. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1
uczestnika wynosi nie więcej niż:
1. 240 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawno ści (w tym orzeczenia równoważne) ;
2. 240 godzin dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami w pkt. 7i s w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
23. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej , o którym mowa powyżej, uczestnik Programu powirien
wykorzystać nie później niż do dnia 15 grudnia 2024 roku.
24. Ustalenia uprawnień osób do korzystania z usług asystencji osobistej dokonuje Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kocku.
25. W podejmowanych działaniach opiekun ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i preferencji
uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
26. Zadanie musi być realizowane na terenie gminy Kock w rejonach odpowiadających rejonom
działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku.
27. Uczestnik Programu rie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.
28. W ramach realizacji zadania planuje się skierować usługę opieki wytchnieniowej do 10 uczestników
Programutj.:
1. planowana liczba dzieci z orzeczeriem o niepełnosprawności -2;
2. planowana liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności -8,
29. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 120 000,00 złotych,
30. Ze środków Programu będą pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług opieki
uytchnieniowej. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z
realizacją usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach niniejszego Programu, jak i w ramach
innych programów czy projektów.
3 1 . Koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z
ich świadczeniem, w szczególności takich jak: wynagrodzerie opiekunów opieki wytchnieniowej w
wysokości nie większej riż 50,00 zł brutto za 1 godzinę świadczenia usługi wraz z kosztmi pracy
zatrudriającego. Nie jest dopuszczalne pokrywanie z tej kwoty kosztów admiristracyjnych podmiotu,
któremu gmina zleciła realizację Programu.
32. Rozliczenie usług asystenta odbywa się na podstawie wypełnionej Karty rozliczenia z usług.
Rozdzial 11. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023
r. poz. 571), z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)
2. W konkusie mogą brać udział podrioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statusową w dziedzinie powierzonego
zadania.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania
dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
4. W ramach otwartego konkusu może być wybranych kilka ofert na realizację danego zadania.
5. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to maje się go za
zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Wszelkie ime
zmiany preliminowe wymagać będą zawarcia aneksu do umowy:
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
7. Za kwalifikowane uznane będą koszty:
1. riezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania tj. koszty
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych zawartych z osobami
zatrudnionymi do bezpośredniej realizacji zadania;
2. uwzględnione w budzecie zadania oraz umieszczone w kosztorysie oferty i zawartej umowie;
3. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z
zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów;
4. poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
8. Dotacja nie może być przeznaczona na:
1. odsetki od zadłużenia;
2. kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;
3. kary i grzywny;
4. odsetki za opóźnienia w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu
nieteminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze
zm.);
5. podatek VAT, który można odzyskać na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz.93l, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych
od tej ustaw;
6. nagrody, premie, ekwiwalent za ulop, zasiłki chorobowe i koszt przejazdu asystenta do i od
uczestnika;
7. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
8. usługi asystenta świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie
zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
9. W przypadku wątpliwości, decyzję o kwalifikowalności kosżtów podejmuje Bumistrz Miasta Kock.
10. Wydatki na realizację zadania mogą być dokonywane do dnia określonego w umowie.
11. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania publicznego, tryb płatności, sposób
rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz.
571), oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
paździemika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Rozdzial 111. Termin i warunki realizacji zadania
l.Zadanie należy realizować do dnia 15 grudnia 2024 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalnośęi pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem, że szczegółowe
teminy wykonania zadania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy oferentem, a Gminą Kock.
2.Zadanie powinno być realizowane z najwyższą staramością, zgodnie z obowiązttjącymi przepisami,
opisem zamieszczonym w ofercie i zawartą umową.
3. Wymagane jest zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług
asystenckich, określone w rozdz. I ust. 4.
4 .Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania Gminy Kock –
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku o:
1. planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg zadania, w szczególności o
zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za jego realizację, miejsca i godzin realizacji
zadania;
2. dokonanych zmianach dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadanie lub
danych teleadresowych.
5. Określa się następujące zasady dotyczące osób biorących udział w realizacji zadania:
1. usługi muszą być świadczone przez osoby, które zostały wymienione w rozdz. 1. ust 4
niniej szego ogłoszenia;
2. podmiot realizujący zadanie może w trakcie realizacji umowy zastąpić osoby o których mowa
wpkt. 1 innymi osobami pod warunkiem, że zmiana ta będzie miała miejsce tylko
w szczególnych, uzasadnionych przypadkach takich jak: ustanie zatrudnienia, choroba, urlop,
zdarzenie losowe, nienależyte wywiązanie się z powierzonych zadań;
3. dopuszcza się, w uzasadnionych sytuacjach, zwiększerie liczby osób świadczących usługi o
osoby niewykazane w ofercie;
4. osoby, którymi podmiot realizujący zadanie zastąpi osoby, o których mowa w pkt. 1 oraz osoby,
o których mowa w pkt. 3 muszą posiadać kwalifikacje określone w rozdz. I ust. 4;
5. usługi koordynować będzie osoba wskazana przez oferenta, posiadająca co najmniej średnie
wykształcenie.
6. dopuszcza się możliwość zmiany osoby koordynującej usługi pod warunkiem, że będzie ona
posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze riż kwalifikacje i doświadczenie osoby, o
której mowa w pkt. 5;
7. w przypadku zaistnienia sytuacji o których mowa w pkt. 2, 3 i 6 podmiot realizujący zadanie
zobowiązany będzie poinfomować Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku, któremu przysługuje
prawo do oceny kwalifikacji i przygotowania zawodowego tych osób.
6. Osoby świadczące usługi zobowiązane są wykonywać usługi przy zachowaniu należytej staranności,
wysokich standardów etycznych i moralnych oraz do przestrzegania następujących zasad:
1. legitymowania się dokumentem (identyfikatorem) ze zdjęciem, nazwiskiem oraz nazwą i
telefonem podmiotu realizuj ącego zadanie ;
2. zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich infomacji jakie uzyskają w trakcie
pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych
świadczeniobiorców, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej ;
3. nie wprowadzania do miesżkań świadczeniobiorcy osób rieupoważnionych;
4. szanowanie woli świadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czymości,
z zachowaniem ogólnie przyjętych nom społecznych oraz wykonywania wszelkich prac z
poszanowariem godności i uczuć tej osoby.
7. Jedna godzina usługi (60 min,) jest czasem przeznaczonym do wykonywania czynności bezpośrednio
na rzecz świadczeniobiorcy.
8. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do:
1. prowadzenia punktu obsługi świadczeniobiorców na terenie gminy Kock, z dostępem do
telefonu;
2. wyznaczeria koordynatora odpowiedzialnego w szczególności za organizowanie i nadzór
merytoryczny nad świadczonymi usługami ;
3. zatrudnienia osób zgodnie z obowiązLłjącymi przepisami;
4. zapewnienia osobom świadczącym usługi:
narzędzi pracy dostosowanych do zakresu pomocy;
systematycznych szkoleń uaktualniaj ących oraz podnoszących wiedzę i umiej ętności;
wsparcia np. poprzez doradztwo metodyczne, superwizję.
5. prowadzenia odrębnie dla każdej osoby objętej usługami, miesięcznego rozliczenia usług asystenta
na podstawie Karty rozliczenia usług, której wzór stanowi załączrik nr 9 do Programu, potwierdzający
fakt wykonania zlecenia;
6. sporządzania comiesięcznych zestawień obejmujących liczbę godzin usług zrealizowanych u
świadczeniobiorcy wraz z ich całkowitym kosztem;
7. sporządzania zestawień comiesięcznych kosztów związanych z wynagrodzeniami opiekunów oraz
wszystkich pozostałych kosztów administracyj nych z rozliczanego miesiąca;
8. zestawienia, o których mowa w pkt. 6- 7 należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku do
10 dnia każdego miesiąca po miesiącu rozliczanym;
9. sporządzania wykazu osób, które będą uczestniczyły w realizacji zadania, ich kwalifikacji
zawodowych, zakresu powierzonych czynności oraz przekazywania do Zleceniodawcy dokumentów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe zatrudnionych opiekunów, wymienione w Rozdz. I pkt 4
(kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), niezwłocznie po ich zatrudnieniu.
10. Podmiot realizujący zadanie jest odpowiedzialny za jakość i teminowość realizowanych usług oraz
ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone w związku ze
świadczeniem usług przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zadania. Oferent składający ofertę
zobowiązany jest do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracowników
wykonujących usługi, którego koszt zostanie uwzględniony w kalkulacji kosztów realizacji zadania.
11. Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu.
12. Wzór umowy na realizację zadania publicznego, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik m 2 do
niniej szego zarządzenia.
Rozdzia] IV. Termin, tryb i warunki skladania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkusu jest:
1) wypełnienie i złożenie oferty konkursowej w teminie do dnia 4 kwietnia 2024 roku do godz. 15.00,
podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczerie w zamkniętej kopercie ®ocztą, kurierem lub
osobiście) do sekretariatu Urzędu Miasta Kock, przy ul. Jana Pawła 1129, 21-150 Kock, w godzinach
7.15 -15.00.
Opis koperty:
Otwarty konkus ofert na realizację zadania publicznego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego -edycja 2024
2. Oferty muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z zapisem KRS lub innym dokumencie
prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami
imiennymi oferta powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem fimkcji.
3 . Do oferty składanej, należy dołączyć w fomie potwierdzonych kopii/skanów następujące załączniki:
1. aktualny (zgodny ze stanem ftktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub
rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, wydmk
ze strony intemetowej aktualnego odpisu KRS nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami
oraz podpisami;
2. aktualny statut lub inpy dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący
organy uprawnione do reprezentacji;
3. pełnomocnictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie
wynikają z innych załączonych dokumentów;
4. aktualny dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego (kopia umowy rachunku
bankowego, zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub aktualny komputerowy
wyciąg z rachunku bankowego) w przypadku składania kopii umowy rachunku bankowego
dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego;
5. wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem osoby
koordynującej oraz osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej, ich kwalifikacji
zawodowych oraz zakresu powierzonych czynności.
4. Brak załączników, o których mowa w ust. 3 traktowany jest jako uchybienie fomalne. Pracownik
merytoryczny powiadamia oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o
niepełnych ofertach i możliwości uzupełnienia braków w wyznaczonym teminie.
5. Zleceniodawca może zwrócić się do Oferenta o dostarczenie wymaganych w otwartym konkusie
ofert załączników w wersji papierowej. Wszystkie strony załączników składanych w formie kserokopii
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do takiego potwierdzenia upra\mione.
Ponadto, każda strona musi być opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych załączników w teminie 7 dni od dnia
poinformowania drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
6. Pracownicy merytoryczni wykonujący swoje obowiązki w zakresie dot. niniejszego konkursu nie
mogą sporządzać oferty/ofert w imieniu organizacji ani w żaden sposób ingerować w jej/ich treść.
Rozdzial V. Terminy, tryb i kryteria stosowane pizy dokonywaniu wyboru ofert
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dri od upływu teminu składania ofert.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkusową powołaną
odrębnym zarządzeniem przez Bumistrza Miasta Kock. Oferty nie spełniające kryteriów fomalnych,
zostaną odrzucone (otrzymują 0 pkt).
3 . W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:
oceny formalnej oferty na rea]izację zadania pub]icznego „Opieka wytchnieniowa” d]a Jednostek
Samorządu Terytoria]nego -edycja 2024
KTyteria Ska[a ocenTAK”IB
1
Czy oferta zostala z]ożona w teminie oki.eślonym w
og]oszeniu o otwartym konkursie ofert ?
2 Czy oferta zostala zlożona przez podmiot uprawniony do
uczestnictwa w otwartymkonkursie ofert ?
3 Czy oferta zostala z]ożona wedlug wzorui zawiera w
szczególności:
szczegó]owy zakres rzeczowy zadania publicznego
proponowanego do rea]izacji
termin i miejsce realizacji zadaniapub]icznego
kalku]acj ę przewidywanych kosztów realizacj izadania
publicznego
infomację o wcześniejszej dzialalności organizacji
pozarządowej ]ub podmiotówwymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wo]ontariacie,
skladających ofertęw zakresie, którego dotyczy zadanie
publiczne
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i
kad rowych zapewniającychwykonanie zadania pub]icznego
orazo planowanej wysokości środków fmansowych na
realizację danego zadaniapochodzących z innych źródel
deklarację o zamiaize odplatnego ]ubnieodp]atnego
wykonania zadania publicznego
11. Oferta spelnia warunki formalne i jest dopuszczonado oceny
merytorycznej
oceny merytorycznej oferty na realizację zadania publicznego „Opieka wytchnieniowa” d[a
Jednostek Samorządu Terytoria]nego -edycja 2024
Kryteria
Skala ocen
1 Możliwość realizacji zadania publicznego pHez organizację
pozarządową ]ub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy od 1 do 5
o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2 Ka]ku]acja kosztów realizacji zadania publicznego,w brm w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania od 1 do 10
3 Proponowana jakość wykonania zadaniai kwalifikacje osób,
przy udziale których organizacja pozaiządowa ]ub podmioty od 1 do 5
określonew art. 3 ust. 3 ustawy o dzia]alności pożytku
4 Planowany pizez organizację pozarządowąlub podmioty
od 1 do 5
wymienione w ari. 3 ust. 3 ustawy
o dziala]ności pożytku publicznegoi o wolontariacie, wkład
rzeczowy, osobowy, w tymświadczenia wolontariuszy i pracę
spoleczną czlonków
5 Analiza i ocena rea[izacji z]econych zadań publicznych w
od 1 do 5
przypadku organizacji pozarządowej ]ub podmiotów
wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku
publicznegoi o wo]ontariacie, które w latach poprzednich
rea]izowabr z]econe zadania pubłiczne, biorąc poduwagę
rzete]ność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych
na ten cel środków
Łącznie max. ]iczba pkt. do zdobycia: 30
1. Oferty, w których zakres zaproponowanego zadania, cele statutowe oferenta nie są zgodne z
zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone z przyczyn merytorycznych
(otrzymują 0 pkt.).
2. Za ofertę zaopiniowaną pozytyvmie uwaza się każdą, która uzyska minimum 35 pkt. w ocenie
merytorycznej. Rekomendacje do dofinansowania uzyskają oferty, które według kolejności zdobędą
najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie będą mogły
uzyskać dofinansowmie.
3. Komisja Konkusowa dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kierując się kryteriami podanymi
w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży Bumistrzowi Miasta Kock rekomendacje co do wyboru ofert
wraz z propozycją wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.
4. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta Kock w drodze Zarządzenia.
5. Od Zarządzenia Bumistrza Miasta Kock w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się
trybu odwoławczego.
6. Inforinacje o rozstrzygnięciu zostaną podane do wiadomości publicznej niezwłocznie po wyborze
oferty:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kock, ul. Jana Pawła 1129, 21-150 Kock,
2. na stronie intemetowej Urzędu Miasta Kock;
3. w Biuletynie lnfomacji Publicznej Urzędu Miasta Kock; 7. Każdy, w terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia wyników konkusu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
Rozdzial VI. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.
1. Wykonanie zadania nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego.
2. Sprawozdania z realizacji zadania Zleceniobiorca wypełnia i składa w teminie 30 dni od dnia
zakończenia realizacj i zadania publicznego.
Rozdzial VII. Postanowienia końcowe.
1. Otwarty konkus ofert zostanie unieważniony jeżeli:
1. nie zostanie złożona żadna oferta,
2. żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Dotowany podmiot zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo –
księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120,poz. 295.) w sposób umożliwiający
identyfikacj ę po szczególnych operacj i księgowych.
3. Dotowany podmiot jest zobowiązany do podpisania umów z osobami/ podmiotami, uczestniczącymi
w realizacji Programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dotowany zobowiązany jest do teminowego regulowania zobowiązań.
5. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji zadania muszą być opisane zgodnie z ustawą o
rachunkowości, ponadto muszą być oznaczone, że dotyczą zadania dotowanego, bez względu czy
wydatek dotyczy części finansowej z dotacji, z wkładu własnego czy imych źródeł.
6.W przypadku nierozliczenia zadania publicznego w wymaganym terminie, stwierdzenia
nieprawidłowego rozliczenia zadania, wszczęte zostaje postępowanie o zwrot dotacji w trybie
przewidzianym w przepi sach prawa.
Obowiązek infomacyj ny
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Euopejskiego i Rady qJE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.(Dz.Urz.UEL.119.1)wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleria dyrektywy 95/46/WE)
uprzejmie infomuję, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w przedłożonej przez Państwa ofercie
konkusowej jest Gmina Kock, reprezentowana przez Bumistrza Miasta Kock, z siedzibą w
Kocku przy ul. Jana Pawła 11 29.
2. Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kock możliwy jest pod numerem
tel. 798 086 984 lub adresem e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane będą
w celu prawidłowego przeprowadzenia otwartego konkusu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”, wypełrienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze -art. 6 ust 1
lit. c Rozporządzenia.
4. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkusowej będą przekazywane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
Prawa.
5. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkusowej będą przetwarzane
przez okres 10 lat.
6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, że dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkusowej
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane mogą
być w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
BŁrmLżZ,MŁas#LKLOćk
mgr Tlonmsz Futera