Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w roku 2023

19 kwietnia 2023

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta Kock ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2023 roku:

 

 1. Konkurs dotyczy realizacji zadań publicznych takich, jak:

1) organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze masowym;

3) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;

4) działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób niepełnosprawnych;

5) przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwiązywanie problemów alkoholowych;

6) organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, prelekcji;

7) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

Kwota przeznaczona na wsparcie zadań, o których mowa powyżej wynosi 5.000 zł.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 2. Realizacja zadań musi nastąpić w 2023 roku i obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia określonego w umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2023 roku.
 3. Warunki realizacji zadania:
 4. a) zadanie musi być zrealizowane na terenie Gminy Kock;
 5. b) podmiot składający ofertę powinien dysponować odpowiednimi zasobami osobowymi i rzeczowymi, zapewniającymi prawidłowe wykonanie zadania.
 6. Podmiot składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty lub potwierdzone przez osoby upoważnione (zgodnie z zapisami statutowymi) kserokopie tych dokumentów:
 7. a) aktualny odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot nie składał oferty w roku poprzednim, bądź w ciągu ostatniego roku dokonywał zmian w KRS. Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego powinien złożyć aktualny statut organizacji lub inny dokument stwierdzający zakres prowadzonej działalności;
 8. b) oświadczenie oferenta zawierające imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz sposób reprezentowania podmiotu zgodny
  z postanowieniami statutu;
 9. c) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu
  o nieprowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego;
 10. d) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (Urzędu Skarbowego i ZUS),
 11. e) pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność z zakresu pożytku publicznego.
 3. Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert.
 5. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym złożone w przewidzianym terminie. Oferty niezłożone we wskazanym terminie lub te, które wpłyną pocztą po terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.
 6. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej spośród zgłoszonych ofert w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 7. Przy otwarciu kopert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotacje.
 8. Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Kock dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Zatwierdzenie wyboru oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 10. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Kock po podpisaniu stosownej umowy.
 11. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
 12. a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
 13. b) przedstawioną kalkulację kosztów zadania publicznego;
 14. c) proponowaną jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja pozarządowa i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zamierzają zrealizować zadanie publiczne;
 15. d) proponowany przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 16. e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, a także świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 17. f) realizację zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne.
 18. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kocku. Konkurs ma charakter jawny.
 19. Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz uwarunkowania wynikające ze specyfiki zadań są dostępne w Urzędzie Miejskim w Kocku, ul. Jana Pawła II 29 w Sekretariacie Urzędu u Zastępcy Burmistrza.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 11 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kocku, ul. Jana Pawła II 29 w Sekretariacie Urzędu do godz.15.00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i opisana nazwą zadania, na które została złożona Konkurs na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2023 roku”.

 

 1. Wysokość dotacji planowanych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  i sportu w 2022 roku wynosiła 5.000 zł.

W 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock został ogłoszony zarządzeniem Burmistrza Miasta Kock nr 0050.1.294.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym został unieważniony.

Zarzadzenie Nr 0050.1.392.2023