Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

13 marca 2024

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych

Zarządzenie Nr 0050.1.491.2024

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 7 pkt. 5, art.15 pkt. 6, art.16, art.18 ust.1 pkt. 6 i ust. 2, art. 20
ust.1 pkt. 3, art. 25, art.115a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z
2023 r. poz. 901 z późn. zm) oraz art. 4 ust.1 pkt. 1 i 7, art.11 ust.1 pkt. 2 i ust. 2, art.13 ust.1-
3, art. 14, art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art.1 ust.1, art. 6 pkt.1 w związku z art. 7 ust. 5, w
związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 23 paździemika 2018 roku o Funduszu Solidarnościowym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 296), Uchwałą Nr 0007.XXXIX.309.2023 Rady Miejskiej w Kocku z dnia
04 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kock z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 r.
Burmistrz Miasta Kock
oglasza omarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu dzialania na rzecz osób
niepelnosprawnych pn.: „Asystent osobisły osoby niepelnosprawnej” -edycja 2024
Rozdzial 1. Rodzaj i formy realizacji zadania
1. Zadanie publiczne z zakresu działaria na rzecz osób niepełnosprawnych -pn.: „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” udzielane jest w fomie powierzenia.
2. Adresatami zadania są dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne
posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu riepełnosprawności albo orzeczenie
równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych
czynności oraz fimkcjonowaniu w życiu społecznym – mieszkańcy gminy Kock – zwani w dalszej
części ogłoszenia uczestnikami Programu.
3. Celem zadaria jest:
1. wprowadzenie usługi asystenta jako fomy ogólnodostępnego wsparcia dla w. wym. adresatów
zadania;
2. możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu
codziennych czymości oraz fiinkcjonowaniu w życiu codziennym;
3. ograniczenie skutków riepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do
podejmowania aktywności i umożliwierie realizowania prawa do niezależnego życia,
4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa
w życiu lokalnej społeczności np. : poprzez udział w `^rydarzeniach społecznych, kulturalnych,
rozrywkowych czy też sportowych;
5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i fimkcjonowania społecznego.
4. Usługi asystenta mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:
1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:
asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog,
psycholog, terapeuta zajęciowy; pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu
bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie
wsparcia osobom niepełnosprawnych w fomie wolontariatu; lub
3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana
spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2
5. W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną oświadczenia w formie
pisemnej, realizator programu przyjmuje ustne oświadczenie osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o
usługi asystencji osobistej, z którego sporządza protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.
6. Na potrzeby Programu, za członków rodziny uczestnika uznać należy wstępnych lub zstępnych,
małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a
także o sobą pozostaj ącą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
7. Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli asystent nie zostanie
wskazany przez uczestnika Prograinu, wskazuje go realizator Programu z uwzględnieniem ust. 4 pkt. 1
lub 2.
8. W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do
16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:
1. zaświadczenie o niekaralności;
2. pisemna infomacja o niefiguowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z
niepełnosprawnością.
9. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Prograinu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu spraw uzędowych;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub
przyprowadzaniu ich z niej .
10. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy
szkoła nie zapewnia tej usługi.
11. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie
bądź wspieranie jej w realizacji osobistych celów.
12. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji
opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej .
13. Czas trwania usług asystencji osobistej -usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tę samą osobę maksymalrie do 12 godzin na dobę.
14. Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczerie usług nie dłuższy
niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min., wówczas usługę dojazdu do wybranego
miej sca i powrót z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone łącznie o 90 min. trwania.
15. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby
niepełnosprawnej, z uwzględrieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestrika Programu.
16. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1
uczestnika wynosi nie więcej niż:
1. 800 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu
niepełno sprawności z niepełnosprawnościa sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne) ;
2. 640 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności (w tym orzeczeria równoważne) ;
3. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawno ści (w tym orzeczenia równoważne) ;
4. 360 godzin dla dzieci do 16 roku Życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniaini w pkt. 7i s w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
17. Limit godzin usług asystencji osobistej, o którym mowa w ust. 18, uczestnik Programu powinien
wykorzystać nie później niż do dnia 15 grudnia 2024 roku.
18. Ustalenia uprawnień osób do korzystania z usług asystencji osobistej dokonuje Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kocku w drodze decyzji administracyjnej.
19. W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i preferencji
uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
20. Zadanie musi być realizowane na terenie gminy Kock w rejonach odpowiadających rejonom
działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku.
21. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej .
22. W ramach realizacji zadania planuje się skierować usługę asystenta do 16 uczestrików Programu tj .:
1. planowana liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2;
2. planowana liczba osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności -2;
3. planowana liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności -9,
4. planowana liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z
niepełnosprawnością sprzężoną – 3
23. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 495 900,00 złotych, w tym:
1. koszt godzin usług asystenta -480 000, 00 złotych;
2. koszt zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej oraz koszt dojazdu
własnym/imym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które
dotyczą realizacji usług wymienionych w rozdz. 1, ust. 9, zakup biletów wstępu na wydarzenia
kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi
Programu -12 800,00 złotych;
3. koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów -3100,00 złotych;
24. Ze środków Programu będą pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystencji
osobistej. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją
usług asystenta, zarówno w ramach niniejszego Programu, jak i w ramach imych programów czy
projektów.
25. Koszt świadczenia usług asystencji osobistej może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich
świadczeniem, w szczególności takich jak:
1. wynagrodzenie asystentów w wysokości nie większej niż 50,00 zł brutto za 1 godzinę
świadczenia usługi wraz z kosztami pracy zatrudniającego. Nie jest dopuszczalne pokrywanie z
tej kwoty kosztów administracyjnych gminy/powiatu lub innego podmiotu, któremu
gmina/powiat zleciła realizacj ę Programu.
2. zakup jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej oraz koszt dojazdu
własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które
dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu, zakup biletów wstępu na wydarzenia
kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi
Programu, w wysokości nie większej niż 80 zł miesięcznie.
3. koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w
wysokości nie większej niż 193,75 zł rocznie na jednego asystenta, przy czym zapewnienie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem realizatora.
26. Koszty będą kwalifikowane jeśli:
1. z usług asystencji osobjstej u jednego asystenta w t)m samym czasie będzie korzystać jeden
uczestnik Programu;
2. koszt przejazdu asystentów własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką w związku z
wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu, jest wliczony w
czas pracy asystenta wyłącznie w przypadku jednoczesnego przejazdu asystenta i uczestnika;
3. będzie prowadzona ewidencja jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej,
zawierająca m.in. infomacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów,
danych asystenta, daty i celu podróży;
4. będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta (załącznik nr
10 do Programu pn. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu w ramach Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024) lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem
transportu np. taksówką, zawierająca następujące infomacje: dane asystenta, datę i cel podróży,
do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, ftkturę
dokumentującąww.przejazd.
27. Rozliczenie usług asystenta odbywa się na podstawie wypełnionej Karty rozliczenia z usług.
Rozdzial 11. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023
r. poz. 571), z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz.1634, z późn. zm.)
2. W konkusie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności
poż)fthi publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statusową w dziedzinie powierzonego
zadania.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania
dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
4. W ramach otwartego konkursu może być wybranych kilka ofert na realizację danego zadania.
5. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za
zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10°/o. Wszelkie inne
zmiany preliminowe wymagać będą zawarcia aneksu do umowy.
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
7. Za kwalifikowane uznane będą koszty:
1. niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania tj. koszty
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych zawartych z osobami
zatrudnionymi do bezpośredniej realizacji zadania;
2. uwzględnione w budżecie zadania oraz umieszczone w kosztorysie oferty i zawartej umowie;
3. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z
zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z.danych nakładów;
4. poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
8. Dotacja nie może być przeznaczona na:
1. odsetki od zadłużenia;
2. kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;
3. kary i grzymy;
4. odsetki za opóźnienia w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu
nieteminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze
zm.);
5. podatek VAT, który można odzyskać na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz.931, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych
od tej ustawy;
6. nagrody, premie, ekwiwalent za ulop, zasiłki chorobowe i koszt przejazdu asystenta do i od
uczestnika;
7. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
8. usługi asystenta świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby fmycznie
zamieszkuj ące razem z uczestnikiem Programu.
9. W przypadku wątpliwości, decyzję o kwalifikowalności kosztów podejmuje Bumistrz Miasta Kock.
10. Wydatki na realizację zadania mogą być dokonywane do dnia określonego w umowie.
11. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania publicznego, tryb płatności, sposób
rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art.16 ust.1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż)m publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz.
571), oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Poż)m Publicznego z dnia 24
paździemika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Rozdzial 111. Termin i warunki rea]izacji zadania
1.Zadanie należy realizować do dria 15 grudnia 2024 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem, że szczegółowe
terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy oferentem, a Gminą Kock.
2.Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
opisem zamieszczonym w ofercie i zawartą umową.
3. Wymagane jest zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług
asystenckich, określone w rozdz. I ust. 4.
4 .Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do piseinnego infomowania Gminy Kock –
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku o:
1. planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg zadania, w szczególności o
zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za jego realizację, miejsca i godzin realizacji
zadania;
2. dokonanych zmianach dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadarie lub
danych teleadresowych.
5. Określa się następujące zasady dotyczące osób biorących udział w realizacji zadania:
1. usługi muszą być świadczone przez osoby, które zostały wymienione w rozdz. 1. ust 4
niniej szego ogłoszenia;
2. podmiot realizujący zadanie może w trakcie realizacji umowy zastąpić osoby o których mowa
wpkt. 1 innymi osobami pod warunkiem, Że zmiana ta będzie miała miejsce tylko
w szczególnych, uzasadnionych przypadkach takich jak: ustanie zatrudnienia, choroba, ulop,
zdarzenie losowe, nienależyte wywiązarie się z powierzonych zadań;
3. dopuszcza się, w uzasadnionych sytuacjach, zwiększenie liczby osób świadczących usługi o
osoby niewykazane w ofercie;
4. osoby, którymi podmiot realizujący zadanie zastąpi osoby, o których mowa w pkt. 1 oraz osoby,
o których mowa w pkt. 3 muszą posiadać kwalifikacje określone w rozdz. I ust. 4;
5. usługi koordynować będzie osoba wskazana przez oferenta, posiadająca co najmniej średnie
wykształcenie.
6. dopuszcza się możliwość zmiany osoby koordynującej usługi pod warunkiem, że będzie ona
posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż kwalifikacje i doświadczenie osoby, o
której mowa w pkt. 5;
7. w przypadku zaistnienia sytuacji o których mowa w pkt. 2, 3 i 6 podmiot realizujący zadanie
zobowiązany będzie poinfomować Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku, któremu przysługuje
prawo do oceny kwalifikacji i przygotowania zawodowego tych osób.
6. Osoby świadczące usługi zobowiązane są wykonywać usługi przy zachowaniu należytej staranności,
wysokich standardów etycznych i moralnych oraz do przestrzegania następujących zasad:
1. legitymowania się dokumentem (identyfikatorem) ze zdjęciem, nazwiskiem oraz nazwą i
telefonem podmiotu realizuj ącego zadanie;
2. zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich infomacji jakie uzyskają w trakcie
pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych
świadczeniobiorców, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej ;
3. nie wprowadzania do mieszkań świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych;
4. szanowanie woli świadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności,
z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywania wszelkich prac z
poszanowaniem godności i uczuć tej osoby.
7. Jedna godzina usługi (60 min,) jest czasem przeznaczonym do wykonywania czymości bezpośrednio
na rzecz świadczeniobiorcy.
8. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do:
1. prowadzenia punktu obsługi świadczeniobiorców na terenie gminy Kock, z dostępem do
telefonu;
2. wyznaczenia koordynatora odpowiedzialnego w szczególności za organizowanie i nadzór
merytoryczny nad świadczonymi usługami ;
3. zatrudnienia osób zgodnie z obowiązLŁjącymi przepisami;
4. zapewnienia osobom świadczącym usługi:
• narzędzi pracy dostosowanych do zakresu pomocy;
• systematycznych szkoleń uaktualniających oraz podnoszących wiedzę i umiejętności;
• wsparcia np. poprzez doradztwo metodyczne, superwizję.
5. prowadzenia odrębnie dla każdej osoby objętej usługami, miesięcznego rozliczenia usług
asystenta na podstawie Karty rozliczenia usług, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Programu,
potwierdzaj ący fblst wykonania zlecenia;
6. sporządzania comiesięcznych zestawień obejmujących liczbę godzin usług zrealizowanych u
świadczeniobiorcy wraz z ich całkowitym kosztem;
7. prowadzenie odrębnie dla każdej osoby objętej usługami miesięcznej ewidencji
jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej, zawierających m.in. infomacje
dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu
wykorzystania biletów wraz z kserokopią biletów potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
8. będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta (załącznik
nr 10 do Programu pn. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu) lub ewidencja kosztów przejazdu
innym środkiem transportu np. taksówką, zawierająca następujące infomacje: dane asystenta,
datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon,
fhktuę dokumentującą ww. przejazd potwierdzony za zgodność z oryginałem;
9. sporządzania comiesięcznych zestawień dotyczących kosztów zakupu biletów wstępu na
wydarzenia kultualne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego
uczestnikowi Programu z wyszczególnieniem na każdego asystenta, datą, miej scem wydarzenia
oraz infomacją czego dotyczy wraz z kserokopią rachunków/fiaktumiletów potwierdzoną za
zgodność z oryginałem;
10. sporządzaria zestawień comiesięcznych kosztów związanych z wynagrodzeniami
asystentów oraz wszystkich pozostałych kosztów administracyj nych z rozliczanego miesiąca;
11. zestawienia, o których mowa w pkt. 5 -10 należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kocku do 10 dnia każdego miesiąca po miesiącu rozliczanym;
12. sporządzania zestawień dotyczących kosztów ubezpieczeń OC lub NNW asystentów
(zestawienie powinno zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania asystenta oraz koszt
ubezpieczenia) – do zestawień należy dołączyć polisę ubezpieczeriową osoby ubezpieczonej i
złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku niezwłocznie po dokonaniu ubezpieczenia.;
13. sporządzania wykazu osób, które będą uczestniczyły w realizacji zadania, ich kwalifikacji
zawodowych, zakresu powierzonych czynności oraz przekazywania do Zleceniodawcy
dokumentów potwierdzaj ących kwalifikacj e zawodowe zatrudnionych asystentów, wymienione
w Rozdz. I pkt 4 acserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), niezwłocznie po ich
zatnidrieniu.
9. Podmiot realizujący zadanie jest odpowiedzialny za jakość i teminowość realizowanych usług oraz
ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone w związku ze
świadczeniem usług przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zadania. Oferent składający ofertę
zobowiązany jest do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracowników
wykonujących usługi, którego koszt zostanie uwzględniony w kalkulacji kosztów realizacji zadania.
10. Dotacji rie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu.
11. Wzór umowy na realizację zadania publicznego, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do
riniej szego zarządzenia.
Rozdzial IV. Termin, tryb i warunki sk]adania ofert
1. Warunkiem przystąpieria do konkursu jest:
1) wypełnienie i złożenie oferty konkursowej w teminie do dnia 4 kwietria 2024 roku do godz.15.00,
podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczenie w zainkniętej kopercie ®ocztą, kurierem lub
osobiście) do sekretariatu Urzędu Miasta Kock, przy ul. Jana Pawła 1129, 21-150 Kock, w godzinach
7.15 -15.00.
Opis koperty:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu dzialania na Hecz osób
niepelnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej ” – edycja 2024.
2. Oferty muszą być podpisane przez osoby, które zgodrie z zapisem KRS lub imym dokumencie
prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami
imiennymi oferta powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem fimkcji.
3 . Do oferty składanej , należy dołączyć w fomie potwierdzonych kopii/skanów następujące załączniki:
1. aktualny (zgodny ze stanem fktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub
rejestm dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, wydruk
ze strony intemetowej aktualnego odpisu KRS rie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami
oraz podpisami;
2. aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący
organy uprawnione do reprezentacji;
3. pełnomocrictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie
wynikają z innych załączonych dokumentów;
4. aktualny dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego acopia umowy rachunku
bankowego, zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub aktualny komputerowy
wyciąg z rachunku bankowego) w przypadku składariia kopii umowy rachunku bankowego
dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego;
5. wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem osoby
koordynującej oraz osób świadczących usługi asystenckie, ich kwalifikacji zawodowych oraz
zakresu powierzonych czynności.
4. Brak załączników, o których mowa w ust. 3 traktowany jest jako uchybienie fomalne. Pracownik
merytoryczny powiadamia oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o
niepełnych ofertach i możliwości uzupełnienia braków w wyznaczonym teminie.
5. Zleceniodawca może zwrócić się do Oferenta o dostarczenie wymaganych w otwariym konkursie
ofert załączników w wersji papierowej. Wszystkie strony załączników składanych w fomie kserokopii
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do takiego potwierdzenia uprawnione.
Ponadto, każda strona musi być opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych załączników w teminie 7 dni od dnia
poinfomowania drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
6. Pracownicy merytoryczni wykonujący swoje obowiązki w zakresie dot. niniejszego konkusu nie
mogą sporządzać oferty/ofert w imieniu organizacji ani w żaden sposób ingerować w jej/ich treść.
Rozdzial V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferi
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu teminu składania ofert.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria fomalne są oceniane przez Komisję Konkusową powołaną
odrębnym zarządzeniem przez Bumistrza Miasta Kock. Oferty nie spełniające kryteriów fomalnych,
zostaną odrzucone (otrzymują 0 pkt).
3 . W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:
oceny formaLnej oferty na realizację zadania pub]icznego z zakresu dzialania na izecz osób
niepe]nospmwnych pn.: „Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej” -edycia 2024
Klyteria Skala ocenTAmlE
1
Czy oferta zostala zlożona w teiminie określonym w
ogloszeniu o otwartymkonkursie ofert ?
2 Czy oferta zostala złożona przez podmiot upi.awniony do
uczestnictwa w otwartym konkursie ofert ?
3 Czy oferta zostala zlożona wedlug wzoru i zawiera w
szczególności:
szczegó]owy zakres meczowy zadania publicznego
proponowanego do realizacji
termin i miejsce rea]izacji zadaniapublicznego
ka]kuLacj ę przewidywanych kosztów realizacjizadania
publicznego
informację o wcześniejszej dzialalności organizacji
pozarządowej lub podmiotówwymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy
o dzialalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, skladających ofertęw zakresie, którego
do®czy zadanie publiczne
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i
kad rowych zapewniaj ącychwykonanie zadania pu blicznego
orazo planowanej wysokości środków
rinansowych na realizację danego zadaniapochodzących z
innych źródel
deklarację o zamiarze odp]atnego ]ubnieodp]atnego
wykonania zadania publicznego
11. Oferta spelnia warunki fomalne i jest dopuszczonado oceny
merytorycznej
oceny merytorycznej oferty na rea]izację zadania pub]icznego z zakresu dzialania na izecz osób
niepelnosprawnych pn.: „Asystent osobisty osoby niepe]nosprawnei” – edycia 2024
Kryteria
Skala ocen
1 Możliwość rea[izacji zadania publicznego przez organizację
pozaiządową ]ub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy od 1 do 5
o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2 Ka[ku]acja kosztów realizacji zadania publicznego,w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania od 1 do 10
3 Proponowana jakość wykonania zadaniai kwalifikacje osób,
pizy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty od 1 do 5
określonew art. 3 ust. 3 ustawy o dzia]a]ności pożytku
4 Planowany przez organizację pozarządowąlub podmioty
od 1 do 5
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalności pożytku publicznegoi o wo]ontariacie, wklad
rzeczowy, osobowy, w Wmświadczenia wo]ontariuszy i pracę
spo]eczną czlonków
5 Ana]iza i ocena realizacji zleconych zadań pub]icznych w
od 1 do 5
przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów
wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku
pub]icznegoi o wolontariacie, które w latach poprzednich
realizowab7 z]econe zadania publiczne, biorąc poduwagę
rzete]ność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych
na ten cel środków
Łącznie max. liczba pkt. do zdobycia :30 punktów
1. Oferty, w których zakres zaproponowanego zadania, cele statutowe oferenta nie są zgodne z
zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone z przyczyn merytorycznych
(otrzymują 0 pkt.).
2. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 35 pkt. w ocenie
merytorycznej. Rekomendacje do dofinansowania uzyskają oferty, które według kolejności zdobędą
najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie będą mogły
uzyskać dofinansowanie.
3. Komisja Konkusowa dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kierując się kryteriami podanymi
w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży Burmistrzowi Miasta Kock rekomendacje co do wyboru ofert
wraz z propozycją wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.
4. Rozstrzygnięcia konkusu ofert dokona Bumistrz Miasta Kock w drodze Zarządzenia.
5. Od Zarządzeria Bumistrza Miasta Kock w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się
trybu odwoławczego.
6. Infomacje o rozstrzygnięciu zostaną podane do wiadomości publicznej niezwłocznie po wyborze
oferty:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kock, ul. Jana Pawła 1129, 21 -150 Kock,
2. na stronie intemetowej Urzędu Miasta Kock;
3. w Biuletynie lnfomacji Publicznej Urzędu Miasta Kock; 7. Każdy, w teminie 30 dni od dnia
ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
Rozdzia] VI. Sprawozdanie z wykonania zadania pub]icznego.
1. Wykonanie zadania nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego.
2. Sprawozdania z realizacji zadania Zleceniobiorca wypełnia i składa w terminie 30 dni od dnia
zakończenia realizacj i zadania publicznego.
Rozdzia] VII. Postanowienia końcowe+
1. Otwarty konkus ofert zostanie unieważniony jeżeli:
1. nie zostanie złożona żadna oferta,
2. żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Dotowany podmiot zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo –
księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz.120,poz. 295.) w sposób umożliwiający
identyfikacj ę poszczególnych operacj i księgowych.
3. Dotowany podmiot jest zobowiązany do podpisania umów z osobami/ podmiotami, uczestniczącymi
w realizacji Programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dotowany zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań.
5. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji zadania muszą być opisane zgodnie z ustawą o
rachunkowości, ponadto muszą być oznaczone, że dotyczą zadania dotowanego, bez względu czy
wydatek dotyczy części finansowej z dotacji, z wkładu własnego czy innych źródeł.
6.W przypadku nierozliczenia zadania publicznego w wymaganym teminie, stwierdzenia
nieprawidłowego rozliczenia zadania, wszczęte zostaje postępowanie o zwrot dotacji w trybie
przewidzianym w przepi sach prawa.
Ob owiązek informacyj ny
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Euopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L.119.1 ) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleria dyrektywy 95/46/WE)
uprzejrie infomuję, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w przedłożonej przez Państwa ofercie
konkusowej jest Gmina Kock, reprezentowana przez Bumistrza Miasta Kock, z siedzibą w
Kocku przy ul. Jana Pawła 11 29.
2. Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kock możliwy jest pod numerem
tel. 798 086 984 lub adresem e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkusowej przetwarzane będą
w celu prawidłowego przeprowadzeria otwartego konkusu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1
lit. c Rozporządzeiiia.
4. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkusowej będą przekazywane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
Prawa.
5. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkusowej będą przetwarzane
przez okres 10 lat.
6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do riesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, że dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane mogą
być w sposób zautomatyzowany i nie będą podlega]y profilowariu.
BurTlg#L#ik
rngr Tomasz Futera