Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok.

30 października 2023