Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Przydomowe oczyszczalnie i szamba do kontroli

29 maja 2020

Zawiadomienie o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010, z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
W związku z powyższym od 25 maja 2020 r. upoważnieni przez Burmistrza Miasta Kock pracownicy rozpoczną na terenie gminy akcję zbierania informacji w formie oświadczeń na temat zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Proszę mieszkańców o udzielanie wyczerpujących informacji w tym zakresie oraz przygotowanie do kontroli umów zawartych z firmami uprawnionymi do odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kock oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych i osadów
z przydomowych oczyszczalni z ostatnich 2 lat.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie szamb lub oczyszczalni powinny to niezwłocznie zrobić!!

Przypominam, że w przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel jest zobowiązany złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany, w przypadku nowopowstałych obiektów w terminie 14 dni od zakończenia budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki oświadczeń są także dostępne w Urzędzie Miejskim w Kocku (pokój nr 12) oraz na stronie internetowej. Wypełnione oświadczenia można również dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kocku osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków