Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Świetlica środowiskowa „Iskierka”

8 lutego 2024

Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA”

Od 12 lutego 2024 r. na terenie Gminy Kock w Gminno- Miejskiej Bibliotece w godz. 14.30 – 16.30 zacznie działać Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA”.

Środki na działalność świetlicy pochodzą  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, będących w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 6 do 15 lat

Formy pracy Świetlicy:

Edukacyjne: pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie, poprawiające pamięć, koncentrację uwagi, zajęcia profilaktyczne o tematyce higieny, stylu życia i zdrowia, zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, informatyczne, wycieczki, spacery.

Oddziaływania wychowawcze: socjoterapia, nauka podstawowych umiejętności społecznych, samoobsługi, poprawy relacji i komunikacji w rodzinie, grupie rówieśniczej, pokazanie dzieciom jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych bez uciekania do zachowań autodestrukcyjnych, promocja stylu życia alternatywnego wobec używek, nauka zachowań asertywnych,

Działania opiekuńcze: aktywne, konstruktywne spędzanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i pasji dzieci, organizowanie opieki podczas ferii letnich i zimowych.

Podczas pobytu dzieci w świetlicy wychowawcy pomogą w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości w nauce. Zorganizują różnego rodzaju gry, zabawy integracyjne i edukacyjne, co przyczyni się do poprawy sprawność fizycznej. Poprowadzą zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie, twórcze, które wspierają rozwój zainteresowań i zdolności dzieci. Nauczą zasad zachowania przy stole, higieny, działania na rzecz świetlicy, np. dbania o wystrój placówki.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Świetlicy Środowiskowej w Kocku do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Jana Pawła II 29 pokój nr 10

Załącznik:

Wniosek o przyjecie do świetlicy środowiskowej w Kocku