Przebudowa Nr 103149L w m. Wygnanka

25 maja 2022

Celem realizacji zadania jest poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych. Wykonanie inwestycji podniesie parametry użytkowe drogi:
– droga gminna stanie się drogą o nawierzchni asfaltowej, wyeliminujemy odcinki, które w okresach jesienno-zimowych bywają nieprzejezdne, ruch lokalny przeniesiemy na drogi gminne, co poprawi bezpieczeństwo na drogach wyższej kategorii oraz zwiększymy płynność ruchu na drogach gminnych i podniesiemy efektywność sieci dróg publicznych na terenie gminy.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi Nr 103149L na odcinku od km 0+990 do km 2+754,50 o dł. ok 1,8 km od drogi gminnej nr 103146L do drogi powiatowej nr 1500L, obejmująca poniższy zakres robót:
a) roboty rozbiórkowe,
b) wykonanie robót ziemnych,
c) usunięcie zakrzaczenia,
d) usunięcie istniejących karp,
e) wykonanie przepustu,
f) przygotowanie koryta pod konstrukcję drogi,
g) wykonanie zjazdów oraz umocnienie poboczy kruszywem,
h) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
i) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
j) ustawienie oznakowania pionowego i UBR zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Parametry charakterystyczne:
1) Długość przebudowywanej drogi 1764 mb,
2) Szerokość jezdni – 3,50 m /5,0 – mijanki/,
3) Pobocza umocnione kruszywem łamanym szerokości – 0,75 m,
4) Zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15 cm szerokości min. 4,5 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni
– Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm
– Warstwa wiążąca AC 11W gr. 5 cm
– Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm
– Wzmocnienie podłoża z gruntu/kruszywa stabilizowanym cementem Rm=5,0 MPa gr. 20 cm
– Istniejąca konstrukcja drogi śr. gr. 15 cm
Grubości warstw konstrukcyjnych ok. 54 cm.
Realizacja projektu ma zapewnić efektywne i bezpieczne połączenia z drogą wyższej kategorii (powiatową nr 1500L) oraz gminną nr 103146L. Przebudowa drogi gminnej nr 103149L zapewni mieszkańcom sprawną komunikację oraz zabezpieczy połączenie z przebiegającymi w pobliżu drogami gminnymi i powiatowymi.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 470 z dnia 15.03.2022 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku.
Całkowita wartość projektu: 1 587 196,75 zł
Dotacja 50 % wydatków kwalifikowanych: 793 598,37 zł