Kraina lubartowska

23 maja 2013

BUDOWA MARKI TURYSTYCZNEJ I GOSPODARCZEJ
„KRAINA LUBARTOWSKA”

Kraina Lubartowska

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Tytuł projektu: Budowa marki turystycznej i gospodarczej „Kraina Lubartowska”
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 2. Infrastruktura ekonomiczna
Nazwa Działania: 2.4 Marketing gospodarczy
Schemat: B
Beneficjent (lider projektu): Gmina Lubartów
Gminy partnerskie: Kamionka, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki
Wartość projektu: 1 385 920 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 385 920 PLN
Wartość dofinansowania (85%): 1 178 032 PLN
Cel ogólny projektu: Promocja Województwa Lubelskiego i obszaru działania LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” poprzez kreację i promocję marki „Kraina Lubartowska”.

II. OPIS PROJEKTU
W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województwo lubelskie od kilku lat oceniane jako jedno z najmniej atrakcyjnych regionów w Polsce – w większości różnych notowań lokuje się na przedostatniej lub ostatniej pozycji w kraju. Niedostateczna dostępność komunikacyjna regionu, niska chłonność rynku, zły stan infrastruktury technicznej, brak przygotowanych terenów pod inwestycje oraz słabo rozwinięta sieć usług powoduje, iż województwo w łącznej ocenie atrakcyjności inwestycyjnej klasyfikowane jest w najsłabszej grupie regionów. Jednocześnie region ten charakteryzuje się wysokiej jakości zasobami środowiskowymi oraz bogactwem i różnorodnością dziedzictwa kulturowego. Lubelszczyzna cały czas czeka na odkrycie i efektywne wykorzystanie tych potencjałów.
Idea projektu wynika z przekonania, że polityka rozwoju lokalnego jest podstawowym zadaniem samorządu gminnego. Jednakże aktualna sytuacja gospodarcza kraju i regionu powoduje, że żadna gmina ze względu na ograniczoną ilość środków budżetowych – w szczególności dotyczy to gmin wiejskich – nie może pozwolić sobie na rozpraszanie pieniędzy na nietrafione inicjatywy. Niezbędne jest zatem ukierunkowanie ich działalności pod kątem efektywności i celowości, a także wykorzystania lokalnych potencjałów rozwojowych, za które należy uznać środowisko oraz kulturę i dziedzictwo kulturowe. Dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów niezbędne będzie prowadzenie profesjonalnego marketingu gmin w celu podniesienia ich konkurencyjności i atrakcyjności.

Podstawowym zadaniem projektu jest promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie marki turystycznej „Kraina Lubartowska”. W jego ramach wykorzystany zostanie zestaw różnych narzędzi marketingowych, co umożliwi wykreowanie pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku gmin pod kątem pozyskania turystów, inwestorów i kontrahentów. Zrealizowane zostaną następujące elementy:

  • Opracowane zostaną trzy dokumenty strategiczne dotyczące wykorzystania potencjału przyrodniczego, historycznego i gospodarczego obszaru. Przygotowana zostanie również koncepcja marki „Kraina Lubartowska” oraz system identyfikacji wizualnej.
  • Zrealizowana zostanie kampania reklamowa w ramach której powstanie film przedstawiający atrakcje obszaru, przeprowadzone zostaną działania promocyjne, w tym: telewizyjna i prasowa. Opracowana zostanie również ekspozycja dotycząca Krainy Lubartowskiej, która będzie prezentowana podczas Międzynarodowych Targów Lubelskich 2012. Powstanie także prezentacja multimedialna opisująca walory turystyczne poszczególnych gmin.
  • Opracowana zostanie oferta inwestycyjna gmin wchodzących w skład Krainy Lubartowskiej, która zostanie przesłania bezpośrednio do tysiąca firm – potencjalnych inwestorów.
  • Uruchomiony zostanie portal internetowy, w trzech wersjach językowych, który będzie kompendium wiedzy na temat Krainy Lubartowskiej.
  • Zorganizowanych zostanie sześć masowych imprez promocyjnych prezentujących walory poszczególnych gmin, spływ kajakowy i trzydniowa impreza w formie rajdu rowerowego i samochodowego. Zaplanowana została również organizacja wystaw w Pagojukai na Litwie i Lublinie, a także koncert pn. „Brzmienia Lubartowskie”.

Władze samorządowe gmin: Kamionka, Kock, Lubartów, Ostrówek, Niedźwiada i Serniki zapraszają wszystkich zainteresowanych do współpracy.