Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje Gminy Kock w 2021 roku

5 maja 2022

INWESTYCJE GMINY KOCK W 2021 R.

W 2021 r. na inwestycje wydatkowano kwotę 8.804.336,39 zł, z czego 3.839.641,42 zł stanowiły środki ze źródeł zewnętrznych.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadanie Modernizacja drogi powiatowej nr 1221L w miejscowości Talczyn” – przebudowa mostu na rzece Czarna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1221L (Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do drogi woj. nr 808) przekazano 513.341,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubartowskiego (100% wykonania). Ponadto na rzecz powiatu przekazana została dotacja w kwocie 240.750,00 zł na remont drogi powiatowej nr 1221L. Łącznie dało to kwotę 754.091,00 zł.

ZADANIA WŁASNE

Wydano 8.017.264,39 zł na poniższe inwestycje.

 1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock – w roku 2021 plan wyniósł 4.416.786,00 zł. Przedmiotem zadania jest budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kocku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w Górce i w Białobrzegach. Zakres robót budowlanych obejmuje:
  • przebudowę i budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym metodą bezwykopową w ul. B. Joselewicza, M. Stępnia, Sportowej, Przechodniej i Piłsudskiego w Kocku (łączna długość sieci wodociągowej to 2860 m);
  • przebudowę przyłączy wodociągowych metodą bezwykopową (łączna długość przyłączy to 2031 m);
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Joselewicza w Kocku do granic aglomeracji o łącznej długości 140 m;
  • modernizację SUW w Górce i Białobrzegach, w tym montaż instalacji fotowoltaicznych, w celu zwiększenia wydajności i jakości dostarczanej wody dla celów bytowych;
  • dostawę i montaż ok. 2.000 sztuk wodomierzy ultradźwiękowych
  z wbudowanym nadajnikiem radiowym;
  • wykonanie serwisu internetowego umożliwiającego dokonywania transakcji online (zawieranie umów, odczyty wodomierzy, pobieranie opłat, stan rozliczeń, uwagi, zapytania itp.).

Na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.027.490,56 zł na roboty budowlane związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, wymianą sieci wodociągowej i wymianą wodomierzy na ultradźwiękowe na większości obszaru gminy.
W 2022 r. zostanie dokończona wymiana wodomierzy i nastąpi uruchomienie serwisu internetowego.

Fotowoltaika przy SUW w Białobrzegach

   

Zestaw wodomierza ultradźwiękowego.

 1. Modernizacja systemu sterowania na SUW w Talczynie – wydatki wyniosły 36.900,00 zł (100% wykonania).
 2. Przebudowa ciągu pieszego na ul. Ogrodowej w Kocku (od ul. T. Kościuszki) – plan 189.865,00 zł, wykonanie 189.865,43 zł (100,00%). Zapłacono za projekt i roboty budowlane, długość ciągu – 300 m, nawierzchnia z kostki, podbudowa piaskowo – cementowa oraz z tłucznia; zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 103160L – ul. Ogrodowa (od ul. B. Joselewicza) – plan 110.000,00 zł, wykonanie 53.445,44 (48,59%). Wydatki poniesiono na zakup kruszywa i nawierzchnię asfaltową. Zadanie zostało zakończone
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 112637L w Górce – plan 659.276,00 zł, wykonanie 659.275,65 zł. Długość drogi to 993 m, położona została warstwa bitumiczna. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w całości zakończone.

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 112627L w Talczynie – plan 536.904,00 zł, wykonanie 536.841,60 zł (99,99%). Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w całości zakończone.

 1. Modernizacja drogi gminnej nr 112640L w Kocku Rolnym – plan 582.488,00 zł, wykonanie 582.487,62 zł (100,00%). Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w całości zakończone.

8. Utwardzenie działek numer 868/1 i 868/2 w obrębie geodezyjnym Kock Rolny, łączących drogę serwisową z drogą                         nr 112637L w Górce – plan 159.648,00 zł, wykonanie 159.647,12 zł. Długość drogi 480 m, położona została warstwa                           bitumiczna. Zadanie zostało zakończone.

 1. Zakup dokumentacji technicznej drogi nr 103149L – obręb geodezyjny Białobrzegi – Poizdów – plan  21.000,00 zł, wykonanie 100,00%.
 2. Budowa bloku komunalnego – plan 400.000,00 zł, wykonanie 77.458,71 (19,36%). Zapłacono za projekt budowlany i przyłącze gazowe.
 3. Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy Pl. A. Jabłonowskiej i oficyny przy pałacu – plan 93.000,00 zł, wykonanie 100%. Zadanie zostało zakończone.

 1. Zakup mieszkania w Kocku – plan 35.000,00 zł, wykonanie 31.007,25 zł (88,59%). Zakupiono lokal 17,25 m2 jako mieszkanie socjalne do zasobów gminy.
 2. Zakup nieruchomości (działek) – plan 290.000,00 zł, wykonanie 269.023,83 zł (92,77%).
 3. Zakup dwóch serwerów do Urzędu Miejskiego – plan 29.028,00 zł, wykonanie 28.536,00zł (98,31%). Zadanie zostało zakończone.
 4. Budowa ogrodzenia przy OSP w Górce – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.900,00 zł (99,29%). Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

 1. Modernizacja dachu na budynku OSP w Poizdowie – plan 36.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
 2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 100%. Zwiększono ilość kamer, a istniejące wymieniono na bardziej nowoczesne, transmisja obrazu odbywa się z wykorzystaniem łączy światłowodowych.
 3. Zakup maszyny do czyszczenia parkietu – plan 23.113,00 zł, wykonanie 22.708,88 zł (98,25%). Zakup maszyny zrealizowała bezpośrednio jednostka organizacyjna gminy – Szkoła Podstawowa w Kocku.
 4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kock – plan 2.990.800,00zł, wykonanie 1.479.896,76 zł (49,48%). Głównym celem projektu jest zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, przy respektowaniu zasad
  i zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego. W ramach projektu wykonane zostaną 124 instalacje fotowoltaiczne, 4 kotły na biomasę i 125 instalacji solarnych. Dzięki ich użytkowaniu przez mieszkańców uzyskany zostanie efekt poprawy w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej. Zadanie finansowane będzie ze środków pomocowych oraz udziału mieszkańców w kosztach inwestycji. Na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane 84 instalacje fotowoltaiczne o mocach 2,48 kWp i 3,1 kWp, wymieniono 4 kotły każdy
  o mocy 25 kW i zamontowano 125 instalacji solarnych o mocach 5,343 kW i 3,562 kW. Rozliczenie za część instalacji solarnych nastąpi w 2022 r. Ponadto pozostanie do montażu 40 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,42 kWp każda.

 1. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Poizdowie – plan 42.000,00 zł, wykonanie 41.249,99 zł (98,21%). Zadanie realizowano częściowo ze środków funduszu sołeckiego.

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Kocku – plan 20.000,00 zł, wydano 20.000,00 zł na zakup rur. Zadanie sfinansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. Nieprzekraczalny termin wykonania zadania – 2024 r.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berka Joselewicza od granic aglomeracji – plan 542.430,00 zł, wykonanie 100%. Przedmiotem zadania była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (oraz jednej tłoczni ścieków), łączącej Kock i Białobrzegi Kolonię. Łączna długość sieci to 495,5 m, ilość planowanych odbiorców – 17. Na dzień 31.12.2021 r. zadanie zostało zakończone.

Tłocznia ścieków przy ul. B. Joselewicza

 

 1. Budowa zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Kocku – plan 150.000,00 zł, wykonanie 45.099,55 zł. Wydatek poniesiono na dokumentację projektową.

 

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Zostały poniesione na:

 • dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocku na dofinansowanie zakupu koparko – ładowarki – 154.731,00 zł (wykonanie 100,00%);
 • dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku na dofinansowanie zakupu ciągnika – 63.000,00 zł (wykonanie 100,00%);
 • dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne – 56.000,00 zł (wykonanie 56,00%), co stanowi 14 wykonanych i rozliczonych umów.

 

WYDATKI NA ZADANIA DOFINANSOWANE ŚRODKAMI Z BUDŻETU UE

W 2021 r. na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE przeznaczono kwotę 7.978.429,00 zł; na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 5.073.534,20 (63,59% realizacji). Były to poniższe zadania:

 • infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Gminie Kock – wykonanie 3.027.490,56 zł;
 • promocja LGR i Gminy Kock poprzez wydanie publikacji – 23.716,88 zł;
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kock – 1.479.896,76zł;
 • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berka Joselewicza od granic aglomeracji – 542.430,00 zł.

Zadania z pkt 1, 3 i 4 zostały opisane wcześniej.

W ramach zadania Promocja LGR i Gminy Kock poprzez wydanie publikacji” zostały wydane dwie publikacje:

 • tłumaczenie wydawnictwa Adolfa Bocheńskiego pt. „Przyczynek do historii stosunków między ziemianami i chłopami w Polsce na podstawie źródeł archiwalnych majątku Kock” – 1.000 egzemplarzy;
 • „Kalendarium Miasta Kock” – 750 egzemplarzy.

Publikacje są dystrybuowane bezpłatnie.