Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje Gminy Kock w 2022 r.

18 maja 2023

Wydatki majątkowe Gminy Kock w 2022 r. zostały wykonane na kwotę 8.293.392,45 zł.
WYDATKI INWESTYCYJNE
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego
Na zadanie „Modernizacja mostu i drogi nr 1502L o długości 1 km w Zakalewie” przekazano 800.000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubartowskiego.


Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 112691L w Białobrzegach za kwotę 396.549,95 zł. Inwestycja została dofinansowana środkami z budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości 130.000,00 zł.


Zadania własne
Poniesiono wydatki w kwocie 7.012.842,50 zł na poniższe inwestycje.
1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock – w roku 2022 plan wyniósł 717.538,50zł. Przedmiotem zadania była budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kocku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w Górce i w Białobrzegach. Zakres robót budowlanych obejmował: przebudowę i budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym metodą bezwykopową w ul. B. Joselewicza, M. Stępnia, Sportowej, Przechodniej i Piłsudskiego w Kocku o łącznej długości 2860 m; przebudowę przyłączy wodociągowych metodą bezwykopową – łączna długość przyłączy 2031 m; budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B. Joselewicza w Kocku do granic aglomeracji o łącznej długości 140 m; modernizację SUW w Górce i Białobrzegach (w tym montaż instalacji fotowoltaicznych) w celu zwiększenia wydajności i jakości dostarczanej wody dla celów bytowych; dostawę i montaż około 1,8 tys. sztuk wodomierzy ultradźwiękowych z wbudowanym nadajnikiem radiowym; wykonanie serwisu internetowego umożliwiającego dokonywania transakcji online (zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, uwagi, zapytania itp.).
Na dzień 31.12.2022 r. wydatki w kwocie 658.437,05 zł poniesiono na roboty budowlane związane z wymianą wodomierzy na ultradźwiękowe i uruchomienie serwisu internetowego eBOK. Zadanie zostało zakończone.


Zestaw wodomierza ultradźwiękowego.
2. Wykonanie sterowania zestawem pompowym na SUW w Górce – wykonanie 30.750,00 zł, zadanie zakończone.
3. Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kock poza obszarem aglomeracji – plan 22.380,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł. Zapłacono za analizę kosztów zadania.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 103149L – obręb geodezyjny Białobrzegi – Poizdów – plan 1.610.712,00 zł, wykonanie 1.602.896,75 zł. Inwestycja zrealizowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.


5. Zakup rozsiewacza (posypywarki soli) za kwotę 36.209,00 zł.
6. Zakup działki w Annówce za kwotę 8.903,50 zł.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bloku komunalnego przy ul. B. Joselewicza za kwotę 70.000,00 zł.
8. Budowa bloku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego– 3.550.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatki wyniosły 2.780.693,38 zł, w tym 2.273.958,24 zł wydane ze środków RFIL i 500.000,00 zł z nagrody „Rosnąca odporność”.


9. Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. T. Kościuszki za kwotę 24.840,00zł.
10. Zakup oprogramowania dziedzinowego do Urzędu Miejskiego za kwotę 9.840,00 zł na oprogramowanie finansowo-księgowe.
11. Zakup firewall-a do Urzędu Miejskiego (program „Cyfrowa Gmina”) za kwotę 12.922,38 zł.
12. Zakup i montaż masztu w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” za kwotę 8.000,00 zł.


13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego oraz brakujących odcinków kanalizacji w Kocku – wykonana została kanalizacja w ul. J. Piłsudskiego o długości około 485 m za kwotę 489.760,00 zł.
14. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kock – wydatki wyniosły 1.259.710,44 zł. W ramach projektu zostały wykonane: 124 instalacje fotowoltaiczne o mocach 2.48 kWp, 3.1 kWp oraz 3.42 kWp; 4 kotły na biomasę każdy o mocy 25 kW i 125 instalacji solarnych o mocach 5,343 kW i 3,562 kW. Zadanie zostało sfinansowane ze środków pomocowych oraz udziału mieszkańców w kosztach. Na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane wszystkie instalacje fotowoltaiczne, solarne, piece c.o. i uruchomiony został mini portal OZE.


15. Budowa altany rekreacyjnej przy OSP Talczyn za kwotę 12.500,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

 

Inwestycje Gminy Kock w 2022 r.