Referat Rozwoju Gospodarczego i Integracji z Unią Europejską

27 maja 2013

Kierownik Referatu: mgr Konrad Misiurski
tel: (81) 859 10 04

Referat Rozwoju Gospodarczego i Integracji z Unią Europejską podlega bezpośrednio Kierownikowi referatu.

W skład referatu wchodzą:

Stanowisko d/s planowania przestrzennego, budownictwa i drogownictwa
Stanowisko d/s planowania gospodarczego i inwestycji
Stanowisko d/s rolnictwa i ochrony środowiska
Stanowisko d/s integracji i współpracy z Unią Europejską

Zadania Wydziału

Referat Rozwoju Gospodarczego i Integracji z Unią Europejską poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem komunalnym, a szczególnie w zakresie jego nabycia, zmiany przeznaczenia i zbycia.
 • Prowadzenie spraw obejmujących całość problematyki dotyczącej ochrony gruntów stanowiących mienie komunalne, określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wydanych do niej przepisach wykonawczych, a w szczególności:
 1. Skreślony,
 2. Rekultywacji gruntów,
 3. Wykorzystania rolniczego gruntów oraz egzekwowanie obowiązków w tym zakresie
 4. Zatwierdzanie projektów planów gospodarowania gruntami rolnymi w strefach ochronnych.
 • Zapewnienie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pracowniczych ogrodach działkowych.
 • Prowadzenie kompleksowej gospodarki gruntami stanowiącymi mienie komunalne w zakresie ustalonym w ustawie o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości oraz w wydanych do niej przepisach wykonawczych, a w szczególności
 1. Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,sporządzanie dla nich dokumentacji geodezyjno – projektowej i wyposażenie ich w niezbędne urządzenia infrastruktury komunalnej,
 2.  Przekazywanie działek budowlanych i innych na własność, w zarząd, w użytkowanie wieczyste i w dzierżawę,
 3. Korzystanie z prawa pierwokupu gruntów i budynków,
 4. Prowadzenie sprzedaży domów i lokali mieszkalnych oraz innych obiektów i lokali użytkowych,
 5. Przygotowanie projektów aktów prawnych ustalających ceny i wysokość opłat za grunty, budynki, lokale i inne obiekty,
 • Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub prawa zarządu,
 • Prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów w mieście oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom.
 • Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta.
 • Określanie zasad przeznaczania do sprzedaży lokali.
 • Występowanie z wnioskiem o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów.
 • Ustalanie opłat rocznych za grunty.
 • Przekazywanie mienia komunalnego i rozliczanie opłat z tego tytułu.
 • Wycena nieruchomości.
 • Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
 • Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.
 • Współdziałanie z inwestorami w zakresie inwestycji w rolnictwie.
 • Nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności lub zakazanej.
 • Podejmowanie działań na rzecz utrzymania w indywidualnych gospodarstwach rolnych ładu i porządku.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem posiadaczom indywidualnych gospodarstw rolnych i członkom ich rodzin oraz innych składników zaopatrzenia społecznego określonego w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków ich rodzin.