Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

27 maja 2013

Kierownik Referatu: Henryka Niedziela
tel: (81) 859 10 77

W skład referatu wchodzą:

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko d/s Obywatelskich i Obronnych
Stanowisko d/s oświaty, kultury i sportu
Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych podlega bezpośrednio Kierownikowi Referatu.

Zadania Referatu:

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

 • Prowadzenie ewidencji ludności oraz związanej z tym dokumentacji.
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania w sytuacjach określonych w art. 8, 15 i 47 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 • Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na zbiórki publiczne, jeżeli zbiórka ma być prowadzona na terenie miasta.
 • Przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń publicznych.
 • Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów.
 • Prowadzenie kancelarii tajnej urzędu.
 • Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem poboru do wojska oraz jego przeprowadzeniem.
 • Prowadzenie rejestracji przedpoborowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz uznania ich za jedynych żywicieli rodziny.
 • Wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.
 • Prowadzenie spraw dotyczących uwzględniania postulatów odnoszących się do Sił Zbrojnych przekazywanych przez upoważnione do tego organy wojskowe lub organy obrony cywilnej.
 • Podejmowanie przedsięwzięć związanych z nadzorem nad ochroną przeciwpożarową.
 • Organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne miasta zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji.
 • Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem ludzi i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w stosownych ustawach,
 • Opracowywanie planu obrony cywilnej miasta oraz nadzorowanie opracowania planów obrony cywilnej zakładów pracy.
 • Przygotowywanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz systemy wykrywania skażeń.
 • Tworzenie formacji obrony cywilnej.
 • Proponowanie osób przeznaczonych na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej.
 • Nakładanie obowiązków powszechnej samoobrony ludności.