Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023 – 2030

19 czerwca 2024

Na podstawie art. 6, 14 i 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Burmistrz Miasta Kock zarządził konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023 – 2030.

Konsultacje będą realizowane na terenie Gminy Kock, w tym w szczególności na wyznaczonym obszarze rewitalizacji obejmującym: Podobszar I – Górka, Podobszar II – Lipniak, Podobszar III – Talczyn, Podobszar IV – Kock Zachód, Podobszar V – Kock Wschód.

Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji polega na wpisaniu do niego czterech projektów rewitalizacyjnych tj. Projekt 25: Rynek w Kocku przestrzenią do wypoczynku
i rekreacji; Projekt 26: Place zabaw i infrastruktura sportowa na terenie Gminy Kock przestrzenią do wypoczynku i rekreacji; Projekt 27: Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej; Projekt 28: Termomodernizacja i poprawa dostępności lokali w budownictwie wielorodzinnym w Kocku
i dostosowaniu zapisów dokumentu w związku z ich wprowadzeniem. Procedowane zmiany pozwolą na ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne na realizację powyższych inwestycji.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków rozwoju oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie zmiany dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 19 czerwca 2024 r. do dnia 24 lipca 2024 r. w formie:

  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza dostępnego w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kocku lub na stronie internetowej urzędu www.kock.pl;
  • otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 28 czerwca 2024 r.; Urząd Miejski
    w Kocku – sala konferencyjna, godz. 12.00, ul. Jana Pawła II, 21-150 Kock;
  • zbieranie uwag ustnych przekazanych pod numer telefonu 81 85 91 004 lub 005 wewnętrzny 34 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

Projekt konsultowanej uchwały oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opinie pisemne w sprawie projektu uchwały należy składać na adres e-mail [email protected] lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Miejskim w Kocku, 21 – 1560 Kock, ul. Jana Pawła II 29.

Do pobrania:

Projekt uchwały aktualizacja GPR czerwiec 2024

Zarządzenie konsultacje społeczne GPR czerwiec 2024

GPR_Gmina_Kock_2023_2030_aktualizacja_czerwiec_2024_korekta

Mapa-podobszar 1_Gorka_AKTUALIZACJA CZERWIEC 2024

Mapa-podobszar 2_Lipniak_AKTUALIZACJA CZERWIEC 2024

Mapa-podobszar 3_Talczyn_AKTUALIZACJA CZERWIEC 2024

Mapa-podobszar 4_Kock_Zachod_AKTUALIZACJA CZERWIEC 2024

Mapa-podobszar 5_Kock_Wschod_AKTUALIZACJA CZERWIEC 2024

Formularz uwag GPR Kock