Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Spotkanie z Mieszkańcami w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock

6 maja 2022

W dniu 16 maja 2022 r. odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030

Rewitalizacja polega na podejmowaniu działań mających na celu wzrost jakości życia mieszkańców, poprawę sposobu zagospodarowania gminy, aktywizację społeczną i polepszenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy.

W programie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:
1) cele, efekty i perspektywy procesu rewitalizacji oraz procedura opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji;
2) rezultaty wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2017-2022;
3) wyniki badania ankietowego dotyczącego diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie Kock na potrzeby procesu rewitalizacji.

Wyniki badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb społeczności lokalnej związanych z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Kock do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030

Gmina Kock podjęła prace nad diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Kock do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030, mając na uwadze potrzeby i cele związane z poprawą jakości życia mieszkańców, sposobem zagospodarowania obszaru Gminy, aktywizacją społeczną i poprawą warunków dla rozwoju
gospodarczego gminy.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe – powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe – integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Wyniki ankiety w załączonym poniżej dokumencie PDF.

Badanie ankietowe wyniki Kock