Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Spotkanie z Mieszkańcami w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock

6 maja 2022

W dniu 16 maja, w budynku Urzędu Miejskiego w Kocku odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030.
Program spotkania zawierał następujące zagadnienia:
1) cele, efekty i perspektywy procesu rewitalizacji oraz procedura opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji;
2) rezultaty wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2017-2022;
3) wyniki badania ankietowego dotyczącego diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie Kock na potrzeby procesu rewitalizacji.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Pytania w trakcie dyskusji dotyczyły sposobu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, metody wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz wyboru projektów zamieszczanych w programie.

Kolejny etap prac nad programem rewitalizacji dotyczy diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie Kock. W dniu 27 maja rozpoczną się konsultacje społeczne (zgłaszanie uwag w formie elektronicznej i papierowej) do „Raportu z przeprowadzenia procesu delimitacji obszarów zdegradowanych oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji w ramach diagnozy do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030”.

Wyniki badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb społeczności lokalnej związanych z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Kock do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030

Gmina Kock podjęła prace nad diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Kock do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030, mając na uwadze potrzeby i cele związane z poprawą jakości życia mieszkańców, sposobem zagospodarowania obszaru Gminy, aktywizacją społeczną i poprawą warunków dla rozwoju
gospodarczego gminy.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe – powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe – integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Wyniki ankiety w załączonym poniżej dokumencie PDF.

Badanie ankietowe wyniki Kock